GSBS De Oester - Mediacoach @ School.

Naar aanleiding van mijn opleiding tot mediacoach heb ik binnen mijn schoolorganisatie deze presentatie gegeven. Hierin beschrijf ik de digitale stappen die we gezet hebben. Ook blikken we vooruit naar de verdere digitalisering van onze school. In dat verhaal heb ik steeds op 3 niveaus willen werken: leerlingen, leerkrachten en (groot)ouders.
Het initiatief

Op een positieve manier de integratie van nieuwe media realiseren. In een uitdagende context van steeds sneller evoluerende technologie. Die technologie inzetten om het leerproces te ondersteunen. Een visie uitbouwen met betrouwbare partners. De inbreng van leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten aanmoedigen. Tijd en ruimte creëren om te experimenteren en goede praktijkvoorbeelden met elkaar te delen.

De vernieuwing

De functie van een ICT-coördinator krijgt een nieuwe invulling. Op termijn 'verdwijnt' de lesopdracht van een ICT-coördinator. De mediacoach werkt stapsgewijs aan een brede basis, zorgt voor een educatief kader om te delen. Elke leerkracht werkt zijn eigen digitale vaardigheden uit. Hij/Zij leert toegankelijk, gebruiksvriendelijk en kwaliteitsvol materiaal herkennen. In een volgende stap ontwikkelt die eigen digitale materialen met het oog op een krachtige leeromgeving.

Waarom en hoe?

Tot op vandaag wordt er in onze school nog vaak gekozen voor werkboeken en/of -bundels. De steeds groeiende verscheidenheid van de leerlingen, met elk eigen zorgvragen, maakt de nood aan nieuwe werkvormen groot. Meewandelen, ondersteunen en leren van en met digital natives. We willen met dit project het leren ondersteunen door gebruik te maken van digitale tools. De iPads kunnen het leren versterken. Het gebruik van de toestellen biedt mogelijkheden om te differentiëren, te communiceren, elkaar te inspireren, te innoveren en te evalueren. We kiezen voor een aanpak waarbij praktijkvoorbeelden met elkaar worden uitgewisseld. De taken van de ICT-coördinator worden uitgebreid met vaardigheden waarover een mediacoach beschikt. Leerlingen inspireren leerkrachten en leerlingen inspireren elkaar. In de keuzes die we maken houden we de duurzaamheid van het project voor ogen. De digitale bagage die leerlingen al hebben en verder opbouwen wordt steeds teruggekoppeld naar wat de leerkracht in zijn klas doet. Oudere leerlingen leggen apps uit aan jongere kinderen. Dit doen ze steeds in functie van opdrachten waaraan ze met de klasleerkracht werken. Ik spreek hier graag over een olievlekeffect, waarbij de inspiratiemomenten tot succeservaringen leiden die herhaald worden. Elke deelnemer krijgt de kans om op eigen tempo deel te nemen. Leerlingen participeren actief aan de digitale weg waaraan er op school gewerkt wordt. Dit zorgt er meteen ook voor dat ze werken aan hun
eigen mediawijze vaardigheden.

Resultaten

Er wordt een digitaal olievlekeffect gecreëerd. Eerst vanuit ieders beginsituatie. Iedereen geeft en toont aan over welke skills hij beschikt. Het 2de jaar starten de actoren met een digitale bagage van enerzijds eigen ervaringen én anderzijds de ervaringen uit het eerste werkjaar. Onze werking kan inspirerend werken voor andere scholen. De directie houdt leden van de scholengemeenschap op de hoogte van dit project. Jaarlijks wordt er een gemeenschappelijke studiedag georganiseerd, waarbij de digitale vaardigheden zullen ingezet worden. Ook de leerlingen die nauw betrokken worden bij de initiatieven bouwen hun digitale vaardigheden verder uit. Die ervaringen nemen ze mee naar het middelbaar.

Tips & tricks

Van bij de start van het project is er een wisselwerking tussen kennis en know how van de deelnemers. De leerlingen reiken zelf initiatieven aan. Zij krijgen de kans om hun digitale tools in te zetten en aan elkaar voor te stellen. Met directie en het lerarenteam wordt werk gemaakt van het delen van praktijkvoorbeelden. De samenwerking met externe actoren, het bijwonen van (onderwijs)beurzen en via sociale media wordt de vinger aan de pols gehouden om nieuwe initiatieven te kunnen implementeren.

Materiaal

Deelname aan concrete acties/evenementen: de mediawijze week, aandacht voor de campagne van Safer Internet Day, ondersteunen van een liefdadigheidscampagne met sociale media,…

Enkele voorbeelden:

1. Deelname aan Whizzkids. Door hieraan deel te nemen komt er een waaier aan ICT-vaardigheden aan bod voor de leerlingen van de bovenbouw. Het sterkt hen in hun kennis en gebruik van (nieuwe) media. Elke vragenlijst wordt bij elke klas geïntroduceerd, met een instaples. Tijdens die instaples wordt er met leerlingen gebrainstormd over een overkoepelende vraag:

Waarvoor gebruik jij het internet?
Hoe ga je om met verschillende bronnen op het internet?
Wat is (on)veilig op het internet?
De nadruk ligt op het aanscherpen van de vaardigheden.

2. Deelname aan de Code Week, een organisatie van de Europese Commissie.

Programmeren is niet meer weg te denken uit de beroepen waarvoor onze leerlingen in de toekomst opgeleid zullen worden. Er vroeg genoeg mee beginnen is dus de boodschap. On- en offline (unplugged) coderen. We werken met de klassiekers o.a. BeeBot en Scratch, maar gaan ook met de nieuwere materialen aan de slag, o.a. LegoWeDO en Kubo. Experimenteren staat centraal.

3. Leerlingen van de 3de graad nemen deel aan De Schaal van M. Indeling van de mediahelden in 5 groepen met elk een ‘superkracht’: creativiteit, sociaal, informatie vergaren, game en on/offline.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren