Zelfsturend leren leren en denken

Het initiatief

Onze school is een Brusselse school met een grote diversiteit, anderstaligen en (kans)armoede. Daarom zetten we al heel veel in op ouderbetrokkenheid, extra taalstimulering, extra cultuurbeleving, gezondheids- en bewegingsprojecten.

In ons pedagogisch project staat beschreven dat we maximale kansen willen aanbieden aan elk kind. Tegelijkertijd stellen we vast dat we daar voor ons divers, anderstalig, kansarm publiek te weinig in slagen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe, effectieve leerstrategieën die beter tegemoet komen aan de noden van onze kinderen.

De vernieuwing

Onze school wil een beweging maken naar meer zelfsturend en samenwerkend leren (Kagan). We willen het leerproces van een zeer diverse populatie van kinderen ondersteunen en stimuleren.

Dit willen we betrachten vanuit inzichten in de werking van het brein, en in het bijzonder van het werkgeheugen van kinderen die een cultuurbreuk ervaren omwille van anderstaligheid of kansarmoede (Pransky & Bailey). Naar de toekomst toe willen we gebruik maken van Visual Tools (Hyerle) en Making Thinking Visible routines (Ritchhart).

Waarom en hoe?

Ons team wil efficiënte en/of nieuwe manieren van werken vinden om kinderen nog meer te betrekken. Onze kinderen komen vaak uit een kansarm milieu. Daarom is het voor hen extra belangrijk om zelf verantwoordelijkheid te leren nemen voor hun eigen leerproces. Daarbij willen we kinderen leren nadenken over hun eigen leerproces.

We beogen in de eerste plaats attitudevorming: het zelf in handen kunnen nemen van het eigen leerproces en de effectiviteit ervan beoordelen en aanpassen. Dat is een leerproces voor de hele schoolloopbaan, maar we hopen daarin een belangrijke aanzet te kunnen geven.

Vorig schooljaar hebben we een bezoek gebracht aan verschillende scholen om kennis te maken met diverse initiatieven.
Er werd contact opgenomen met UCLL die ons gedurende twee schooljaren komt coachen. Via pedagogische studiedagen en (persoonlijke) coachingsmomenten verwerven de leerkrachten nieuwe inzichten die ze kunnen uitproberen in hun klas.

Daarnaast werden dit schooljaar ook leergroepen van kleine leerkrachtenteams opgericht waarin leerkrachten hun ervaringen uitwisselen en samen materiaal maken. Deze leergroepen komen tweewekelijks een uurtje samen.

Onze school werd geselecteerd als controlegroep in een onderzoek van UGent naar zelfsturend leren. In het kader van dat onderzoek wordt data afgenomen in de derde graad (september en mei). Deze feedback wordt opgenomen in het begeleidingstraject UCLL.

Het kernteam volgde dit schooljaar een nascholing breed evalueren (4 sessies): het is de bedoeling dat via het kernteam in een later stadium de nieuwe inzichten van zelfsturend leren gekaderd worden binnen de visie van breed evalueren.

Begeleiding door begeleidingsdienst VVKBAO.

Resultaten

De leerkrachten hebben dit schooljaar heel wat achtergrondinformatie gekregen. Die informatie heeft gevolgen voor de hele klaswerking. Nieuwe didactische werkvormen worden uitgeprobeerd in de klas en besproken in de leergroepen. Een aantal didactische principes moeten zorgen voor een aanpak doorheen heel de school. Vanuit die globale aanpak worden er verdere didactische afspraken gemaakt en wordt er in functie van die afspraken materiaal gecreëerd. Het onderzoek van UGent en brede evaluatie in de klaspraktijk moeten ons feedback geven over de mate dat we in de vernieuwing slagen.

Tips & tricks

We maken gebruik van heel wat begeleiding: UCLL coacht het leerkrachtenteam, VVKBAO ondersteunt i.f.v. brede evaluatie en gebruik leergroepen. UGent doet een meting van de resultaten.

Materiaal

Op dit moment werken de leerkrachten in leergroepen gezamenlijk materiaal uit.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren