VoS (Vakoverstijgende Samenwerking)

Het initiatief

Gebaseerd op een bevraging bij de cursisten (personen met een visuele beperking) zullen wij
vakoverstijgende projectnamiddagen oprichten rond gezondheid, sport, communicatie,
expressie en varia. Hierin kunnen zij de vaardigheden en kennis uit klassieke lessen
toepassen en verrijken. Dit project bevordert hun maatschappelijke integratie en participatie.
Alle cursisten (ongeveer 50) zullen de projectnamiddagen volgen. Bij het project zullen ongeveer 10
leerkrachten betrokken zijn.

De vernieuwing

-Het klassiek lesprogramma ligt voor een volledig schooljaar vast. In de VoS zullen de
cursisten maandelijks opnieuw kunnen kiezen wat hen interesseert. Hierdoor komen ze telkens
in een nieuwe groep terecht met andere cursisten en andere leerkrachten.

-De cursisten bepalen mee het programma van de projectnamiddagen. Zo proberen we zoveel
mogelijk vraaggestuurd te werken.

-Elke maand wordt met de cursisten een evaluatie gemaakt van de voorbije activiteiten. Aan de
hand hiervan sturen we de activiteiten bij aangepast aan hun persoonlijke interesse.

-Cursisten die altijd gaan kiezen voor iets wat ze kennen motiveren we om ook eens een
activiteit te kiezen die voor hen onbekend is om zo ook eens uit hun veilige comfortzone te
treden. Ongetwijfeld zullen ze nieuwe talenten en interesses bij zichzelf ontdekken.

Waarom en hoe?

Waarom?
-Dit project verhoogt de zelfbepaling en draagt bij in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld
van de cursisten. Ze ontdekken er de vele mogelijkheden en talenten die ze ondanks hun beperking nog
hebben.

-Wij verhogen de aandacht voor een gezonde levensstijl, willen cursisten uitdagen om buiten
hun comfortzone te treden, laten hen kennis maken met cultuur/natuur in het algemeen en
proeven van nieuwe activiteiten.

-Mensen met een visuele beperking hebben een groter risico op een geïsoleerd en zelfs
vereenzaamd bestaan. Via dit project kunnen ze hun netwerk uitbreiden, zowel in de school als
daarbuiten. Samen activiteiten volgen wakkert het groepsgevoel aan en leert hen ook omgaan
met en rekening houden met anderen.

-De cursisten maken kennis met mogelijkheden die hun kwaliteit van leven op vlak van
wonen, (vrijwilligers)werk of dagbesteding en vrije tijd verhoogt. Ze ontdekken zaken die ze in
de toekomst verder kunnen uitbouwen. Vanuit de school begeleiden wij hen naar een gepaste
sportclub, hobbyclub, dagbesteding, praatgroep, … in de buurt waar ze wonen.

-De projectnamiddagen zullen het praktisch en organisatorisch mogelijk maken zaken op te
nemen die in het gewoon lesprogramma niet aan bod kunnen komen omwille van de korte
tijdsduur of het onderwerp op zich.

Hoe?
Bij de start van het schooljaar wordt de wekelijkse vakoverstijgende projectnamiddag in het
lessenrooster van iedere cursist voorzien. We gaan van start met deze projectnamiddag vanaf
september 2019.

1.Bepalen van de inhoud van de projecten
Minimum 1 maal per trimester komen de leerkrachten samen om alle projecten van het
volgende trimester te plannen.

2.Voorstellen van de workshops
De inhoud van de projecten wordt beschreven in de weekberichten en wordt mondeling
voorgesteld één maand voor de nieuwe workshops van start gaan.

3.Keuze
De cursisten hebben een week de tijd om zich in de schrijven voor de workshop van hun
keuze. Ze moeten telkens een top 3 geven van hun keuzes. Als een bepaalde workshop volzet
is, krijgen ze een andere workshop uit hun top 3.

4.De workshops
De workshops lopen altijd een volledige maand op een namiddag (van 13u05 – 16u40).
De cursisten volgen gedurende een volledige maand dezelfde workshop en kunnen niet elke
week een andere workshop volgen. Bv. atletiek, ehbo, …
Jaarlijks zullen we ook enkele groepsactiviteiten doen in of buiten de school.

5.Evaluatie
Op het einde van elke maand (dus na elke reeks workshops) is er een evaluatie per groepje
cursisten en is er een evaluatie door de betrokken leerkrachten. Er wordt altijd gepeild naar
inhoud van de gegeven workshop, de groepssamenstelling, nieuwe voorstellen, duurtijd, zijn
de doelstellingen bereikt, hoe is het volledige proces van de workshop gelopen, …

Resultaten

-Het groepsgevoel onder de cursisten verhogen en hun netwerk uitbreiden.
-Een ruimer aanbod realiseren dat sterk inspeelt op de vraag van de cursisten
-Hun interesse veld verruimen en hun kwaliteit van leven op verschillende vlakken verhogen
(zelfbepaling, relaties, gezondheid, activiteit (werken/vrijetijdsbesteding).
- Dat ze na de school, activiteiten vanuit de projectnamiddag, ook in hun vrije tijd beoefenen
bv. atletiek, cursus boetseren, spreken voor een groep over hun beperking, ...

Tips & tricks

- talenten van leerkrachten buiten het lesgeven gebruiken om workshops te geven
- enquête afnemen bij de cursisten om te peilen naar de workshops die ze graag zouden volgen
- externen aanspreken om workshops te geven
- kijken naar het aanbod in de omgeving
- bij het organiseren van de workshops rekening houden met het budget van de cursisten.
- altijd minimum 1 gratis workshop organiseren voor mensen met een beperkt budget.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren