Van time-out naar overschrijdende leeromgeving

Het initiatief

Nieuwe Kansen Geven biedt leerlingen uit de Limburgse BuSO-scholen buitenschoolse leerervaringen op maat, a.d.h.v. leerplekleren. Het welbevinden dat ze daar ervaren creëert vaak nieuwe kansen om aan verschillende competenties te werken. Deze competenties gaan we samen met leerlingen en hun leerkrachtenteam, in kaart brengen en linken aan de leerplandoelstellingen. Deze vakoverschrijdende aanpak kan leerlingen, via ervaringsgericht en contextueel leren, hun leerrecht en kans op gekwalificeerde uitstroom bevorderen.

De vernieuwing

Leerlingen worden hoofdzakelijk aangemeld door school en CLB met volgende doelen: Activering - Assertiviteit - Functioneren in groep - Heroriënteren - Motivatie - Persoonlijk welbevinden - Rust - Zinvolle dagbesteding – … We zetten eerst in op welbevinden en sociale vaardigheden op de leerplek. Van hieruit kunnen jongeren veel relevante competenties leren op hun leerplek die ze later kunnen inzetten op de arbeidsmarkt, zowel sociaal als vaktechnisch. Deze competenties zijn niet altijd zuiver op te delen in vakken, omdat deze helemaal geïntegreerd zijn in de activiteiten op de leerplek. Om die belangrijke vaardigheden te erkennen, gaan we ze samen met het leerkrachtenteam linken aan de leerplandoelen. Dit creëert verbinding tussen praktijk- en theorieleerkrachten én leerlingen: ze zoeken samen naar zoveel mogelijk leerkansen die kunnen leiden tot gekwalificeerde uitstroom.

Waarom en hoe?

NKG gelooft sterk in het ABC-model van professor Maarten Vansteenkiste. Wij merken in de praktijk dat de A(utonomie) en de B(inding) voorwaarden zijn om aan de C(ompetenties) te kunnen werken. Vanaf het moment dat daar ruimte voor is stellen leerlingen zich heel D(ienstbaar) op en kunnen ze er veel voldoening uit halen om te leren en te helpen op een leerplek. Deze ‘elders verworven competenties’ willen we met een leerkrachtenteam kracht bijzetten door ze te linken aan de leerplandoelen. Hierdoor gaan leerkrachtenteams over de schoolmuren heen leer- en kwalificatiekansen bevorderen. Deze samenwerking kan leiden tot een betere afstemming tussen leerkrachten van verschillende vakken. Vb. Een leerling gaat 1 dag per week helpen bij de groendienst. Dit werken in buitenlucht zorgt voor een rustmoment in de drukke schoolweek. Na enkele weken komt de leerling terug tot leren. Zowel de praktijkleerkracht als de leerkracht algemene vakken gaan op evaluatiegesprek. Daar horen ze dat de leerling goed kan samenwerken, hagen kan scheren, bestelbonnen invullen, aantal vierkante meters berekenen,… De leerkrachten brengen verslag uit op de klassenraad. Het leerkrachtenteam zoekt vakoverschrijdend naar mogelijkheden om deze vaardigheden mee te nemen in de kwalificatie van de leerling

Resultaten

Minder vakgericht denken en meer leerproces gericht denken. Samenwerking bevorderen zodat leerlingen en leerkrachten niet meer het gevoel hebben dat ze er alleen voorstaan. Meer succeservaringen die dan op hun beurt leiden tot meer zelfvertrouwen en energie om andere leerkansen aan te gaan of te begeleiden. Positieve re-integratie terug in de klascontext en meer gekwalificeerde uitstroom. Expertise en passies meer delen tussen leerling-leerkracht, tussen leerkrachten en tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zodat samenwerking en doorstroom meer vanzelfsprekend wordt.

Tips & tricks

Passies verbinden geeft energie en ruimte om leerkansen/uitdagingen aan te gaan.
Lerende netwerken creëren zorgt voor verbinding.
Succeservaringen laten mensen groeien.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren