Stapsgewijs op stap

We deden een co-teaching experiment rond composteren in het vierde leerjaar. We tonen je graag enkele beelden die vooral de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen in de verf zetten.
Het initiatief

Klasoverschrijdende interne differentiatie voor leerlingen én leraren door de leerlingen te herverdelen op basis van persoonlijke interesses en leraren in te zetten op basis van hun voorkeurstalenten.

De leerlingen werken rond dezelfde lesinhoud, met een gezamenlijk instructiemoment en kiezen dan welke leerweg zij willen volgen op basis van hun voorkennis, competenties en interesses. De leraren coachen, vanuit hun specialisatie en op een manier die bij hun eigen talenten aansluit.

De vernieuwing

Onze school zet sinds jaren sterk in op differentiatie, talentgericht werken, ICT en actief leren maar we hebben nooit de durf gehad om veranderingen aan te brengen in structurele aspecten zoals flexibele lessenroosters en het volledig loslaten van de methodes. We menen dat het tijd is om ook op dit vlak een sprong in het diepe te wagen. Het nieuwe leerplan ZiLL van het Katholiek onderwijs biedt hiertoe ook heel wat mogelijkheden.

Co-teaching en het werken vanuit de talenten van de leraren is geen evidentie. Het vraagt een aangepaste programmatie, herverdeling van de lokalen, veel coaching en ruimte voor overleg en begeleiding. Eigenlijk gooien we heel ons onderwijzen over een andere boeg en dat brengt tal van vernieuwende aspecten in de school en in de schoolcultuur met zich mee.

Wij evolueren van het nog tamelijk klassieke onderwijzen naar onderwijs op maat van ieder kind en elke leerkracht. Dit is een belangrijke stap naar meer welbevinden en voldoening voor heel het schoolpubliek.

Waarom en hoe?

Dit project is het resultaat van een lang proces. In onze school heerst een actieve leercultuur waarbij de leraren alle ruimte krijgen om samen nieuwe, vaak onconventionele aanpakken uit te werken en daarmee te experimenteren. We willen geen eenheidsworst zijn, maar kritisch reflecteren hoe we als school meer context kunnen bieden. De uitdaging om te experimenteren met flexibele leertrajecten willen we dan ook ten volle aangaan!

Het is onze ambitie om van onze school een plaats te maken waar kinderen en leraren graag naartoe komen, waar ze zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen en waar ze in een ongedwongen sfeer kunnen groeien. Dit project doet precies dat: vergroten van het gevoel van eigenaarschap, versterken van leernetwerken, motiveren en professionaliseren van leraren en het duurzaam aanspreken van de intrinsieke motivatie van de leerlingen. We willen een leeromgeving creëren die zich toespitst op individuele verschillen en persoonlijke voorkeuren en die bij iedereen de creativiteit, nieuwsgierigheid en verbeelding aanspreekt.

We willen dit project ook aangrijpen om mediawijsheid meer te integreren in de dagelijkse werking van iedere klas. Onderwijzen aan een generatie die digitaal onlosmakelijk verbonden is met de wereld en vervolgens ook permanent toegang heeft tot een massa aan informatie, vraagt om goed ontwikkelde skills om verantwoord en kritisch met al die informatie om te gaan.

Om dit project te doen slagen is een gelijkgerichte duidelijkheid en coherentie primordiaal en moeten we werken aan een goede afstemming tussen het vernieuwende project, de professionele ontwikkeling van het team en schoolontwikkeling. De focus ligt op een integrale benadering met tal van concrete acties op verschillende niveaus.

Acties:
-we organiseren systematisch overleg (babbelboxen en personeelsvergaderingen) om een gedegen visie uit te werken.
-Permanent inhoudelijk overleg (collegiale coaching), gericht op professionalisering.
-Sterk ondersteunende structuren zoals pedagogische begeleiding, coaching, intervisie en nascholing en pedagogische studiedagen.

We gaan stapsgewijs op stap en hopen tegen 2020 het co-teachen volledig te integreren in onze dagelijkse klaspraktijk.

Resultaten

We verwachten meer leerwinst, succeservaringen en een verhoging van het welbevinden van de leerlingen. Doordat er meer nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen om hun leerproces in handen te nemen, de onderwijsvorm meer afgestemd is op talenten en nabijheidsgericht onderwijs, verwachten we betere prestaties op het gebied van probleemoplossend denken, werken met multimedia en bronnenonderzoek. Bovendien worden de sociale en relationele vaardigheden beter geoefend en werken de leerlingen aan de ontwikkeling van hun zelfconcept.

De leraren leren zichzelf (hun talenten en competenties) en elkaar beter kennen waardoor ze meer beroepsvoldoening ervaren.

We beogen een verschuiving van: het lesgeven naar het coachen, het individuele ambt naar collectieve verantwoordelijkheid en van het lesgeven door middel van lesmethodes naar ervaringsgericht en experimenteel werken in de ruimere school.

Het uiteindelijke doel is om de leerstof van verschillende leergebieden (op termijn ook wiskunde en taal) te integreren in een onderwijsvorm die beter aansluit bij de reële context van de leerlingen en dit elke namiddag van de week. Om daar te geraken, doorlopen we een proces van 3 jaar experimenteren en bijsturen. We starten met 1 namiddag per maand en eindigen in 2020 met een projectwerking in elke klas, elke dag!

Tips & tricks

Neem je tijd om te vernieuwen. Ingrijpende vernieuwingen pak je best stapsgewijs aan, met betrokkenheid van heel het schoolteam!

Bouw eerst aan een realistische, haalbare visie alvorens je in het avontuur te storten.

Zorg voor voldoende begeleiding!

Materiaal

Wij haalden veel informatie van het internet, er is zoveel te vinden!

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren