Scholen slim organiseren

Het initiatief

Met 'scholen slim organiseren' willen we onze school klaar maken voor onderwijs in de 21ste eeuw. We gaan aan de slag met een veranderteam en organiseren fora met personeel, ouders, leerlingen en bestuur. We bouwen eerst aan een visie. We staan ook stil bij het soort leiderschap dat het meest geschikt is voor ons team en onze doelen. Eens de visie op punt staat willen we veranderingen aanbrengen binnen onze schoolcultuur, schoolorganisatie, onze mensen en ons schoolsysteem.

De vernieuwing

De vele veranderacties zullen het leren van alle kinderen in gunstige zin beïnvloeden. We zijn er immers van overtuigd dat het aanpassen van bovengenoemde aspecten van onze organisatie een directe en gunstige impact zullen hebben op het leren van de kinderen. We willen een nog grotere tevredenheid bij onze kinderen bewerkstelligen.

De voorbije jaren hebben we al aan verschillende genormeerde toetsen en onderzoeken bij leerlingen deelgenomen. Hoewel de resultaten bevredigend zijn merken we ook groeimogelijkheden. Met onze acties willen we kinderen nog beter laten presteren. We willen zowel voor ons als voor de kinderen de lat hoog leggen. De lat hoog leggen voor elk individu en aangepast aan zijn/haar eigen talent. We kunnen de resultaten in de toekomst vergelijken met de resultaten van vandaag en van 'gisteren'. Zo houden we vinger aan de pols en hebben we, op vrij korte termijn, een zicht op de impact van onze veranderingen.

De eerste stappen die we met het team reeds hebben gezet, wekken bij een zeer groot deel van het team 'goesting' in onderwijs op. Wellicht omdat iedereen weet waarom er op dit moment nood is aan verandering. Dit is zeer motiverend om verder de weg van verandering te bewandelen.

Waarom en hoe?

De grote 'why' van ons project hebben we de voorbije schooljaren ondervonden in onze dagelijkse school- en klaswerking en is te vinden op verschillende vlakken.

1 Diversiteit
De diversiteit tussen de kinderen is de voorbij jaren enorm toegenomen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de huidige structuren niet efficiënt meer zijn en zowel bij leerkrachten als bij leerlingen voor frustraties zorgen (schoolmoeheid, burn-out, werkdruk, ...). Dit is het gevolg van de snel veranderende maatschappelijke contexten. Hierdoor ondervinden we dagelijks in onze klassen dat er nood is aan een persoonlijke, gedifferentieerde benadering van het leerproces van de kinderen.

2 Maatschappij van en in de 21ste eeuw
We kunnen ons als school niet meer organiseren zoals het onderwijs van de vorige eeuw dat ontstaan was vanuit de noodzaak om het onderwijs ten dienste te stellen van de industriële ontwikkelingen. In de 21ste eeuw moet het onderwijs snel en flexibel inspelen op de maatschappelijke context. Denk maar aan de grote diversiteit, de ontwikkelingen op vlak van o.a. ICT, wetenschap en techniek.

3 Eigenaarschap van het leren
Kinderen moeten eigenaar worden van hun leerproces en dit in eigen handen nemen, begeleid door leerkrachten die weten hoe ze moeten inspelen op de leervragen van de kinderen. Niet meer één leraar die tegelijkertijd aan 25 kinderen dezelfde les geeft.

4 Kernopdrachten
De kernopdrachten van de school blijven vrij universeel, maar in een verander(en)de maatschappij:
- kwalificeren
- talenten ontwikkelen
- leervermogen bevorderen
- betrokkenheid bevorderen
De huidige structuren en contexten zijn soms belemmerend om aan de vier kernopdrachten te werken en vragen om herziening.

5 Organisatie
Dit alles willen we concretiseren door een organisatie op poten te zetten die flexibel kan omgaan met leer- en leefgroepen. Zo ontstaat er ruimte om te differentiëren en kunnen we bovengenoemde noden opvangen.

6 Zill: Zin in leren! Zin in Leven! Nieuw leerplan van onze onderwijskoepel.
De geest van het nieuwe leerplan is ontwikkelingsgericht leren. Dit vraagt een andere manier van benaderen en organiseren van de school. Onderwijs op 'maat' van de leerling en zijn ontwikkeling.

Om het project een stevig fundament te geven zullen we in een eerste stap de visie van onze school ontwikkelen binnen een breed draagvlak (personeel, ouders, leerlingen en bestuur). Dit is een grote uitdaging die ervoor moet zorgen dat de missie en de visie van de school duidelijk is.

Resultaten

De globale organisatie van de school (met leerstofjaarklassen) en van klassen in het algemeen (bankjes allen in één richting opgesteld) is nog op veel plaatsen aanwezig en de leerinhouden zijn vrij kunstmatig en in vakjes toegevoegd aan de verschillende klassen.

Het ontwikkelingsproces van de leerling is het belangrijkste uitgangspunt van de verandering(en). Een nieuwe organisatie zal voor een nieuwe dynamiek zorgen, zal inzichten over onderwijs en leerproces concretiseren en duidelijker stellen. Er wordt vanaf 2019 een nieuw leerplan gehanteerd (Zin in Leren! Zin in Leven) waarbij wordt uitgegaan van ontwikkelingsgericht leren. Willen we deze visie, waar we sterk in geloven, doen landen dan moeten we het anders aanpakken.

Het groeperen van kinderen op basis van leeftijd zal verschuiven naar flexibele groeperingsvormen op basis van leerniveau en leerbegeleiding. De leerstof en handboeken moeten hun centrale plaats afstaan aan de ontwikkeling van de leerling.

Tips & tricks

Dit project kan je niet alleen uitvoeren. We werken samen met Flanders Synergie om ons te begeleiden in dit proces. Het is ook van groot belang dat de hele school betrokken wordt: leerkrachten, personeel, vrijwilligers, ouders en leerlingen.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren