Samen leven, samen (be)leven

Het initiatief

Vanuit de missie: "Inhoudelijk sterk onderwijs aanbieden met ruimte voor elk kind, waar we uitgebreid inzetten op ontwikkeling stimulerende vaardigheden" zijn we vertrokken om onze schoolvisie te versterken. Om het kader op te stellen, zijn we vertrokken vanuit de leerplannen, een degelijke visie op leren en de zelf-determinatietheorie.

Als eindresultaat hebben we onze kleuterwerking opgebouwd rond drie grote pijlers: cognitieve vaardigheden - sociale en communicatieve vaardigheden - motorische vaardigheden.

Het jaarklassensysteem wordt doorbroken, leerkrachten worden in hun kracht gezet en kinderen kunnen vanuit hun eigen talenten en interesses de wereld ontdekken. Kinderen leren aan en van elkaar.

De vernieuwing

Vernieuwing start bij de basis en een goede visie. We trokken ons leerplan uit elkaar en deelden het op in drie grote domeinen met veel aandacht voor verdieping en herhaling. Vanuit de interesses en talenten van de leerkrachten werden deze domeinen verdeeld. Op basis van de leerplannen hebben de leerkrachten heel gericht hun lokaal en materiaal aangepast zodat kinderen op een speelse manier ondergedompeld worden in een aanbod volgens de ontwikkelingsdoelen.

Bij de start van de dag komen de kinderen terecht in een vaste groep, waar we werken rond communicatieve en denkvaardigheden. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en taalontwikkeling. Tijdens deze rondes gaan we verder dan enkel het overlopen van de dagplanning, we willen dat kinderen hun leerproces mee in handen nemen en nadenken over wat ze juist willen leren op de school. De leerkracht stuurt op basis van de interesses en de ontwikkelingsdoelen. Na het kringmoment gaan de deuren open, kinderen kunnen op een veilige en stimulerende manier de wereld op hun niveau ontdekken. De leerkrachten zorgen voor een begeleid en vrij aanbod op maat.

Op het einde van de dag sluiten we af met een afsluitronde. We praten over datgene we geleerd hebben, maken het indien mogelijk zichtbaar en we leren kinderen nadenken en reflecteren over zichzelf.

Waarom en hoe?

- We willen snel inspelen op de noden van de kinderen om hen alle kansen te bieden die ze verdienen.
- De vaardigheden die kinderen nodig hebben in de maatschappij van morgen willen we op een geïntegreerde en betekenisvolle manier versterken.
- Anderzijds willen we er zijn voor onze leerkrachten. De druk ligt hoog, voor elk vak, op elk moment. Door de leerkrachten een duidelijke bril mee te geven, duidelijke verantwoordelijkheden te geven, de zorg te spreiden van 1 naar 3 leerkrachten, maken we een sterk team dat rond de kinderen staat.

Resultaten

Leerkrachten ervaren een nieuwe wind, zijn enthousiast om het vernieuwingsproject verder vorm te geven en bij te sturen waar nodig. Na een infoavond vatte een ouder het als volgt samen: "Jullie bieden een antwoord op de noden van leerlingen die snel leren, leerlingen die trager leren en versterken de vaardigheden van alle kinderen. Jullie stoppen niet met iets, jullie voegen zaken toe aan het leerproces en zorgen ervoor dat dit voor iedereen op een haalbare manier wordt geïntegreerd."

Tips & tricks

- We hebben een project op maat gemaakt, we zijn gaan kijken naar de noden van de school, de leerlingen die er school lopen en de leerkrachten die dagelijks het beste van zichzelf geven.
- We zijn vertrokken vanuit de eindtermen en leerplandoelen.
- Het proces werd regelmatig besproken met het volledige team, zodat iedereen mee op de kar bleef en zijn bevindingen en ervaringen kon delen.

Materiaal

- We zijn vertrokken vanuit de doelen en hebben verschillende theorieën bekeken; zelfdeterminatietheorie, geweldloze communicatie en groeimindset.
- De Nederlandse site www.slimfitapp.nl gaf ons houvast om telkens met het team aan de slag te gaan en zaken bespreekbaar te maken.
- Bij de aankoop van materialen ging veel aandacht naar het lokaal voor de motorische vaardigheden. We zien dat motoriek in de school vaak stiefmoederlijk behandeld wordt en enkel een opdracht is voor de leermeester L.O. Dit willen we veranderen. Kinderen leren via beweging. Binnen dit lokaal hebben we aandacht voor fijn- en grove motoriek, maar ook voor psycho- en sensomotoriek.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren