Leerplekleren in de Lavendeltuin

Het initiatief

Leerplekleren in de Lavendeltuin is een deelwerking van het project Nieuwe Kansen Geven (NKG), een netoverschrijdend samenwerkingsverband van 16 Limburgse BuSO-scholen. NKG hanteert de methodiek van het rondetafelgesprek en het leerplekleren voor leerlingen die bedreigd worden met schooluitval. Bij bijzondere noden kunnen we aan de slag gaan rond bepaalde sleutelvaardigheden op een unieke 'leerplek', de Lavendeltuin in Stokrooie-Hasselt. In deze rustige omgeving organiseren we voor een heel diverse doelgroep flexibele leertrajecten op maat.

De vernieuwing

Het samenwerkingsverband van de BuSO-scholen en de leerplek van de Lavendeltuin zijn beiden uniek en vernieuwend. In de Lavendeltuin kunnen jongeren terecht die nood hebben aan laagdrempelige activiteiten als voorbereiding op een individuele leerplek of schoolgaan.

Centraal staat het versterken van sleutelvaardigheden van jongeren op verschillende vlakken: persoonlijk welbevinden, rust en zelfbeheersing, zelfvertrouwen, motivatie, activering, arbeidsattituden, assertiviteit, functioneren in groep, …. Samen met de jongeren én met studenten en docenten van hogescholen en universiteiten ontwikkelen we hiervoor in de Lavendeltuin vernieuwende methodieken.

We betrekken (via de rondetafelmethodiek) alle partijen (ouders, school, CLB, welzijn,…) tijdens het flexibel traject om schoolgaan mogelijk te houden en re-integratie na het leertraject te bevorderen. Door hierop in te zetten, vermijden we schooluitval én slaan we de brug naar de arbeidsmarkt.

Waarom en hoe?

Jongeren met bijzondere noden kunnen we via het 'leerplekleren op de Lavendelhoeve' ook een perspectief bieden en een kans op een flexibel leertraject. We willen dat er niemand uit de onderwijsboot valt.

Nieuwe Kansen Geven beoogt flexibele leertrajecten om onderwijs beter af te stemmen op de noden, behoeften, talenten, interesses en competenties van deze leerlingen. De jongere is hierbij in grote mate regisseur van zijn eigen traject.

De unieke plek van de Lavendeltuin, aan de rand van het natuur- en cultuurgebied van de Abdij van Herkenrode, is uitgeroepen tot één van de geluksplekken van Hasselt, aansluitend bij de filosofie van het boek 'The worldbook of Happiness' van Leo Bormans. Het leerplekleren in de Lavendeltuin draagt zeker bij tot het persoonlijk welbevinden en het geluksgevoel van jongeren.

Bij de toeleiding van een jongere kunnen er verschillende redenen van aanmelden zijn: motivering, activering, rust, werkervaring, samenwerking, …. Op basis hiervan stellen we samen een flexibel traject op maat op.
Leerlingen met bijzondere emotionele en gedrags-noden komen naar onze eigen leerplek van de Lavendelhoeve’ als laagdrempelige en voorbereidende stap in hun flexibele traject.

We werken hier samen met de leerlingen aan rust, zelfvertrouwen, arbeidsattituden, activering, ontdekken van interesses, leren omgaan met leeftijdsgenoten, … Dit doen we door in kleine groepjes (+/- 4 leerlingen) activiteiten te organiseren op maat van de jongeren.

In de Lavendeltuin is er naast een grote biodiversiteit ook een grote diversiteit van de doelgroep, zowel op het vlak van fysieke, mentale en emotionele competenties als op het vlak van etniciteit, cultuur, sociale omgeving of geslacht. De lavendeltuin staat open voor zowel jongens als meisjes van opleidingsvorm OV1, OV2, OV3 als OV4, van alle types van het buitengewoon onderwijs, van alle etnische, culturele of sociale herkomst. Deze diversiteit wordt bewust gehanteerd als kracht om de sleutelvaardigheden te ontwikkelen.

In kleine groepen durven jongeren in vertrouwen zich kwetsbaar open stellen en enorm veel leren van elkaar en van de begeleiders. De term “zo lang als nodig, zo kort als mogelijk” typeert de duur van een traject. De jongere kan opnieuw aansluiten bij onderwijs, kan starten met een opleiding of werk of kan starten in een ander persoonlijk traject.

Resultaten

In het schooljaar 2017-2018 waren reeds 15 jongeren actief in de Lavendeltuin.

Tips & tricks

Gehanteerde methodieken :
- ABC-model van Maarten Vansteenkiste: versterken van autonome motivatie, binding en competentie-ontwikkeling
- Corepower van Baud Vandenbemden : leiderschap vanuit je kern
- Nieuwe autoriteit van Haim Omer : creëren van een gelijkwaardige en geweldloze dialoog
- Gentle Teaching van John MCGee : scheppen van een veilig, warm en mensvriendelijk klimaat

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren