Kinderparticipatie via kinderbrigades

Het initiatief

De kinderen maken mee het beleid van onze school a.d.h.v. 5 brigades gelinkt aan onze superhelden (talentenspel). In september kiest elk kind van het lager onderwijs een brigade die begeleid wordt door een leerkracht. Elk jaar veranderen ze van brigade, zodat ze alle talentenvelden kunnen leren kennen en zo ontdekken waar ze wel of niet goed in zijn, wat ze al dan niet graag doen,...

De brigades komen om de 2 weken een uur samen. Ze overleggen, bepalen acties en werken specifieke projecten uit voor de school. Leerlingen bepalen zelf hun prioriteiten en acties. Zij dienen wel de hiërarchische lijn te volgen door hun voorstellen aan de directie voor te leggen ter goedkeuring.

De vernieuwing

Wij betrekken alle kinderen (lagere school) bij de organisatie, evaluatie,... van de school ipv een selectie kinderen in een kinderraad. ELK kind wordt gestimuleerd om mee na te denken en te participeren. Kinderen zijn gemotiveerd en beslissingen worden beter gedragen. Zo werken we intens aan actief burgerschap.

Waarom en hoe?

We geloven heel sterk in ons talentenverhaal, dat we al een aantal jaren hebben geïmplementeerd. Het inzetten van de talenten van kinderen, leerkrachten, ouders en externen in de uitbouw en het beleid van de school lijkt ons een logisch vervolg. Alle stakeholders worden betrokken in de evaluatie en bijsturing van ons beleid, zodat zij gemotiveerd zijn om samen met ons aan kwaliteitsvol onderwijs te werken. We gaan voor actief burgerschap met de nadruk op ACTIEF, niet enkel via hier en daar een projectje, maar via onze reguliere schoolwerking.

De visie op brigadewerking is reeds gemaakt. Er is een planning opgemaakt voor 2019-2020 (frequentie van de bijeenkomsten werden gewijzigd van maandelijks naar om de 2 weken). Er werd contact gelegd met Diensten voor sociale tewerkstelling, De Vliedberg (woon-zorgcentrum) en Den Heerd (dagcentrum). Eind augustus zitten de brigadeleiders met die mensen samen om de 1ste concrete afspraken te maken
(brigadevergaderingen of activiteiten zullen plaats vinden op de locaties van deze stakeholders).
Vanuit de brigadewerking zullen ouders worden aangesproken om mee te participeren, workshops te organiseren,... en zal een amfitheater worden gebouwd op onze speelplaats om gezamenlijke fora mogelijk te maken.

Resultaten

We willen het welbevinden en betrokkenheid van onze leerlingen opkrikken. Dat is de basis voor elke groei.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle betrokkenen achter ons beleid staan. Dat kan alleen als je ze laat meedenken en inspraak geeft. Ten slotte willen we een partner zijn voor de buurt, waarbij we oog hebben voor sociaal zwakkeren, senioren,... Ook die mensen zijn heel waardevol in de maatschappij. Door samen te werken willen we die boodschap ook actief uitdragen.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren