Inleeftraject Op de vlucht

Het initiatief

Een inleeftraject voor leerlingen langs plaatsen in Europa die een rol spelen in het hedendaags vluchtverhaal. Dankzij dit traject kunnen ze hun kennis vergroten, inzichten aftoetsen en dagen we ze uit om na te denken over mensenrechten en een humaan asielbeleid. Dankzij een kritische reflectie van de werkelijkheid leren ze gefundeerde standpunten bepalen en moedigen we ze aan tot een maatschappelijk engagement. Hun verhaal verspreiden we achteraf in de scholen en via de media.

De vernieuwing

Focus op: ervaringsgericht leren rond het thema vluchtelingen en daaraan gekoppeld het opvoeden tot actief burgerschap door contact met de werkelijkheid. En anderzijds leren van elkaar waarbij de leraar als coach optreedt.

ERVARINGSGERICHT LEREN
Contact met de werkelijke situatie beschouwen wij als een van de meest efficiënte wijze voor een correcte beeldvorming, een onderbouwd standpunt en actief burgerschap. We willen jongeren informeren door ervaring en standpunten leren bepalen door onderzoek en gesprekken.

ACTIEF BURGERSCHAP
Door deze ervaring zullen jongeren hun maatschappelijk rol in vraag durven stellen en nadenken over mogelijke eigen acties voor een humaan asielbeleid en mensenrechten in het algemeen. Jongeren die zelf actie ondernemen en niet langer aan de zijlijn staan. Zowel in de organisatie van de school als in de brede omgeving van de school en het eigen netwerk.

LEREN VAN ELKAAR
Jongeren die zelf andere jongeren informeren en inspireren. De leraar als coach in het verhaal vooraf en achteraf.

Waarom en hoe?

Leerlingen de kans geven om bestaande denkpatronen over asiel en migratie af te tasten aan de realiteit. Als jongeren mogen samenwerken met andere jongeren met een diverse achtergrond en bovendien op verschillende locaties in contact kunnen komen met de betrokkenen op allerlei niveaus worden ze een bevoorrechte getuige en kunnen ze hun ervaringen en visie achteraf delen.

'Het vluchtverhaal' bestaat niet. Maar tijdens dit traject kunnen ze de complexiteit en de uitdagingen op het vlak van een humaan asielbeleid zelf ontdekken en er achteraf leeftijdsgenoten over informeren.

Resultaten

Dankzij een rechtstreekse ervaring kunnen de leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden verwerven en waarden opbouwen. Kennis komt binnen via ervaring en delen ze binnen hun peergroup.

Dankzij dit inleeftraject breiden de leerlingen hun kennis uit over het vluchtelingenverhaal, het Europese en Belgische asielbeleid en dagen we ze uit om oplossingsgericht na te denken. We gaan verder dan een observatie. We willen hen aan de hand van interviews, denkoefeningen, verslagen en opdrachten aanzetten om vanuit de ervaringen en kennis verder te denken en ideeën voor de toekomst te bedenken. Door de persoonlijke betrokkenheid bij het thema krijg je een grotere leerwinst omdat de jongere zelf leert, zélf ondervindt.

De focus ligt ook op het samenwerkend leren, het leren door interactie met de anderen. Het wordt een groepsproces waarbij we vertrekken vanuit een persoonlijke analyse. Vervolgens leren studenten in groep en later in de klasgroep, de school en de omgeving de eigen ideeën en inzichten te delen met elkaar en vervolgens bij te sturen door de verschillende benaderingen en opvattingen. Bovendien leren jongeren meer door leeftijdsgenoten.

Een ander vernieuwend aspect is dat we specifiek gaan meten bij het begin, tijdens en na dit traject. Wat denken ze over dit thema, hoe groot is hun kennis en in welke mate voelen ze zich betrokken? De zin voor een actief burgerschap wordt geactiveerd door nieuwe kennis, inzichten en ervaringen.

Het ultieme resultaat is dat de jongere verantwoordelijkheid wil opnemen in de maatschappij, eerder dan dit vanop afstand te bekijken. Hij wordt een deelnemer, niet langer een toeschouwer.

De jongeren worden actief betrokken bij het traject. Zowel bij de voorbereiding, het uiteindelijke traject als bij de opvolging achteraf. Ze worden niet enkel intellectueel betrokken maar ook emotioneel, sociaal en fysiek. Dit zorgt voor een authentieke en veelzijdige leerervaring van de jongere, zowel qua kennis, vaardigheden als attitudes.

Tips & tricks

- Authentiek en actualiteitsgebonden: Vertrekkende vanuit een actuele situatie kan je heel wat leerplandoelen en eindtermen bereiken. Het wordt echter als je de realiteit gebruikt als uitgangspunt.
- Participatie: Vertrekken vanuit de vragen en behoeftes van de leerlingen. Ruimte creëren voor inspraak en het proces laten evolueren door hun inbreng.
- Facts and figures omzetten naar een realiteitsgebonden ervaring.
- Samen sterk: Een idee wordt plots veel haalbaarder als je externe partners vindt die dezelfde doelen willen bereiken.

Materiaal

Volgende materiaal willen we ontwikkelen:
- onderzoeksvragen over beeldvorming en stereotypen;
- toolkit voor scholen die aan de slag willen rond ervaringsgericht onderwijs m.b.t. het thema vluchtelingen;
- inspiratiegids voor scholen over het thema vluchtelingen;
- handleiding voor het voor- en natraject bij deze inleefreis;
- authentiek beeldmateriaal + educatieve fiches om mee aan de slag te gaan in de klas.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren