Horizon-modules, loep-uren en co-teaching in de brede eerste graad

Horizon keuzemodules in het KvRi
In de eerste graad A-stroom van het Kardinaal van Roey-instituut te Vorselaar krijgen alle leerlingen klasoverschrijdend Horizon-modules aangeboden; tijdens deze modules ontdekken leerlingen hun talenten en interesses en krijgen ze een duidelijker zicht op een mogelijke studiekeuze in de tweede graad, die bij hun talenten en interesses aansluit. Rode draad doorheen de modules zijn de sleutelcompetenties van de 21ste eeuw.
Het initiatief

In de eerste graad A-stroom van het Kardinaal van Roey-instituut te Vorselaar krijgen alle leerlingen klasoverschrijdend Horizon-modules aangeboden; tijdens deze modules ontdekken leerlingen hun talenten en interesses en krijgen ze een duidelijker zicht op een mogelijke studiekeuze in de tweede graad, die bij hun talenten en interesses aansluit. Rode draad doorheen de modules zijn de sleutelcompetenties van de 21ste eeuw.

Daarnaast organiseren we in Moderne Wetenschappen loep-uren voor Frans en wiskunde, waarin differentiatie in onderwerpen, leerstijlen en aanpak centraal staat. Binnen Exploratie zetten we bovendien in op co-teaching voor Frans, Nederlands en wiskunde.

We willen met onze vernieuwde aanpak maximaal leerrendement voor elke leerling nastreven, creativiteit in de breedste zin van het woord stimuleren en onze leerlingen tot kritische wereldburgers vormen.

De vernieuwing

De Horizon-modules worden 2 lesuren per week gedurende 5 weken (6 modules per schooljaar) klasoverschrijdend voor alle leerlingen van 1A enerzijds en van 2A anderzijds georganiseerd.

De leerlingen van het eerste jaar ontdekken hun interesses en talenten binnen een waaier aan domeinen (STEM, Taal & Cultuur, Voeding...). In het tweede jaar doen ze datzelfde, maar dan vooral met het oog op hun studiekeuze in de tweede graad. De Horizon-modules zijn dus ook ondersteunend in het studiekeuzeproces.

Inhoudelijk vertrekt elke module van een onderzoeksvraag. De input van de leerlingen is gedurende de hele module cruciaal. Eenzelfde module zal dus telkens met andere groepen leerlingen ook anders verlopen. We geven geen punten, maar hanteren feedback als krachtig leermiddel met focus op het leerproces.

Waarom en hoe?

We zijn vertrokken vanuit de vraag: wat is vandaag, in de 21ste eeuw, goed onderwijs? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle energie die leerkrachten, leerlingen en ouders investeren, wordt omgezet in succesvolle leerervaringen? We willen zoveel mogelijk leerrendement voor ELKE leerling. Onderzoek wees uit dat succeservaringen opdoen en keuzes inbouwen twee sleutelelementen zijn die schoolmoeheid en demotivatie tegengaan.

Resultaten

Leerlingen zijn ontzettend gemotiveerd voor de Horizon-modules. We werken niet met cijfers maar met persoonlijke, woordelijke feedback. Ze vinden het fijn dat ze keuze hebben (voor die 2u per week) en dat er binnen die modules ook vanuit hun input opgebouwd wordt (dit blijkt ook uit een bevraging die we bij de leerlingen gedaan hebben). Vaardigheden zoals kritisch en probleemoplossend denken - die centraal staan in de modules - spreken jongeren echt aan. Ook aan sociale relaties (samenwerken, feedback aan elkaar geven...) wordt gewerkt. Leraren ervaren dat de leerlingen na enkele modules al veel vaardiger zijn in het probleemoplossend denken en in het samenwerken. Ze kunnen ook zelfstandiger aan de slag. De leraar is coach en begeleidt de leerlingen in hun zoektocht naar de oplossing van hun probleemstelling.

Tips & tricks

- Vertrek vanuit het "waarom" je wil veranderen, niet vanuit het "hoe" of de "wat". Betrek zo veel mogelijk mensen, zodat je een zo breed mogelijk draagvlak creëert.
- Laat leerkrachten tijdens een gesprek hun module voorstellen. Tijdens het gesprek wordt er vooral gekeken of de module voldoet aan de criteria die vooropgesteld werden.
- Geef ruimte om te groeien; het moet niet van dag 1 perfect zijn.
- Maak sterke teams; zij motiveren en inspireren elkaar.
- Verplicht mensen niet om een module te geven. Als men dit vanuit een overtuiging doet, werkt dit ook aanstekelijk voor andere collega’s die nog twijfelen.
- Neem zeker een jaar de tijd om de leerkrachten te begeleiden bij het proces. Externe begeleiders met kennis van zaken zijn een echte meerwaarde.

Materiaal

- Sleutelcompetenties van de 21ste eeuw, Kris Van den Branden
- OESO-rapport onderwijs (2017)

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren