Futura on wheels

Het initiatief

In het kader van een vakoverschrijdend project (GIP) werken de leerlingen van 6 Verzorging, 7
Kinderzorg en 7 Thuis- en Bejaardenzorg een project uit aan de hand van 3 bakfietsen. Deze
bakfietsen worden creatief omgetoverd tot 3 magische belevingskoffers met 3 maatschappelijk
relevante thema's: 'Uit je isolement', 'Beweeg je fit' en 'Cultuurparticipatie' om met
verschillende doelgroepen aan de slag te gaan.

We willen het initiatief ook graag duurzaam maken. Na de uitwerking en de testfase is het bedoeling om met de bakfietsen 'op toer' te gaan. Om hun bakfietsen in de markt te zetten werken de leerlingen samen met de begeleidende leerkrachten een aantrekkelijke brochure uit om hun initiatief te promoten. De brochure moet tevens dienen als handleiding voor organisaties die met de bakfietsen aan de slag willen gaan (activiteitenfiches etc.).

De vernieuwing

Het experiment is nieuw omdat leerlingen uit verschillende studierichtingen samenwerken.
Voordien werd de GIP uitgevoerd per studierichting. De begeleiding gebeurt nu ook door een
multidisciplinair en afwisselend leerkrachtenteam (lkr opvoedkunde, huishoudkunde, expressie,
verzorging, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding) dat flexibel ingezet kan worden
volgens de noden van de uit te werken opdrachten. De coördinatie gebeurt door een kernteam
van 2 personen.

Het experiment biedt ons ook de gelegenheid om heel wat nieuwe locaties aan te doen en heel
wat doelgroepen met elkaar te verbinden.

Waarom en hoe?

1. Het project is volledig opgebouwd rond maatschappelijk relevante thema's en draait rond het
verbinden van mensen uit verschillende doelgroepen. Dit project zorgt ook voor een sterkere
cohesie binnen de stad en probeert alle inwoners te betrekken bij belangrijke maatschappelijke
domeinen (mensen doen bewegen, cultuurparticipatie en mensen uit hun isolement halen).
Door het mobiele karakter - met de bakfiets verschillende locaties aandoen - wordt het
verbindend karakter versterkt.

2. Problemen vastgesteld bij vroegere werking:
- 'onbetrokken' houding en een beperkte werkattitude bij de lln
- leerkrachten die alles moeten voorkauwen voor de lln en in sommige gevallen zelf
opdrachten uitwerken om het geheel te doen slagen
- planlast werd als groot ervaren: klein team, geen geölied team, vaak dezelfde lkr die de
eindverantwoordelijkheid hebben, het gevoel hebben er alleen voor te staan
- Kostbare lestijden gaan verloren en bij sommige vakken kom daardoor zelfs de
leerplanrealisatie in het gedrang
Nieuwe aanpak:
- optimaal benutten van de lestijden
- evenwichtig verdelen van de planlast onder de lkr
- het vereenvoudigen van de administratie en de overlegmomenten
- het bevorderen van de leerwinst en de betrokkenheid van de lln door het flexibiliseren van het
leertraject

Hoe pakken we het aan?
Er werden heel wat afspraken vastgelegd in het GIP-dossier. De afspraken werden niet
opgelegd door de leerkracht, maar alles werd samen met de leerlingen besproken. Een
kernteam van leerkrachten staat in voor de begeleiding. De leerlingen hebben een heel grote
inbreng gehad in verband met de invulling van hun thema. Door de betrokkenheid van de
leerlingen te vergroten, hopen wij op die manier de leerwinst te vergroten. Door hen mede-eigenaar
te maken van het project willen we ze ook aansporen tot werken aan de hand van
een duidelijke, gestructureerde aanpak waar teamwork, sociale vaardigheden en
verantwoordelijkheidsgevoel een grote rol spelen.

De deelopdrachten, gelinkt aan de verschillende leerplannen, werden door het kernteam en de leerlingen zorgvuldig uitgeschreven.

Deadlines werden op verschillende tijdstippen vastgelegd, zodat er steeds kan bijgestuurd
worden. Er zijn ook verschillende vaste momenten opgelegd (eerder vermeld bij timing)
waardoor de leerlingen zeer goed worden opgevolgd. Op het einde moeten de drie bakfietsen
in orde zijn en worden die uitgetest op verschillende locaties. We werken hierbij samen met
mensen uit verschillende sectoren (school, Woon- en Zorgcentrum, sportvereniging,
organisatie voor kansarmen, ...). Deze externe partners vormen ook de jury die de projecten zal beoordelen.

Resultaten

- Toegenomen motivatie door verhoogd eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten
- LKR nemen meer (gedeelde) verantwoordelijkheid
- Deadlines worden correcter opgevolgd
- Positief onthaal door externe partners

We willen het initiatief ook graag duurzaam maken. Na de uitwerking en de testfase is het bedoeling om met de bakfietsen 'op toer' te gaan.

Materiaal

- 3 bakfietsen
- veel knustelmateriaal
- PC's
- grote lokalen waar je in groep kunt werken

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren