De Tandem - de vakken samen op weg

Het initiatief

Vanuit het perspectief van de 21th century skills is er begonnen met het herinrichten van de klassen en het herwerken van de klaswerking binnen Freinetschool De Tandem. Dit alles met de freinetpedagogie in het achterhoofd. Binnen dit project werken we klasdoorbrekend om aan onderzoek, levend rekenen, vrije teksten, ... te kunnen doen binnen de bovenbouw. Hierbij is het uitbouwen van een concreet uitgebouwde atelierwerking noodzakelijk. Dit alles binnen aangepaste lokalen met aangepaste meubels.

De vernieuwing

Met het opzetten van dit initiatief hopen we in te spelen op welbevinden van zowel de begeleiders alsook het welbevinden van de kinderen. Door de kinderen te verdelen in gemengde leefgroepen maken we gebruik van de kruisbestuiving onder de verschillende leerlingen. Door gebruik te maken van 3 functionele ruimtes wordt ingespeeld op de rust binnen de klassen. Ten tweede is er ook aandacht voor structuur door het aanbieden van verschillende werkplannen. Deze werkplannen schrijven voor wat er verwacht wordt van de kinderen doorheen de week. Daarnaast wordt binnen de werking geopteerd om de werkplannen waarmee de kinderen doorheen de week aan de slag gaan, zoveel mogelijk te gaan personaliseren. In dit opzicht zouden we graag evolueren naar een kindplan op maat van ieder kind. In dit plan worden alle specifieke onderwijsnoden gebundeld per kind.

Waarom en hoe?

Onze werking start elke ochtend met een ronde waarin gevoelens, gesprekken en actualiteit voorop staan. De maandagochtend starten we met een bovenbouwforum waar vier leeftijden (8-12) aan deelnemen. We blikken vooruit naar de week die komt, maken afspraken of sturen die bij. Daarna start onze werking in de lokalen. In de voormiddag werken we met twee leeftijden door elkaar en in de namiddag met vier. In de voormiddag circuleren de kinderen met hun werkplan in drie verschillende ruimtes om instructies, zelfstandig werk en inoefenmomenten te doorlopen. Op hun werkplan staat een rooster van die week en aangepaste taken per differentiatiegroep zodat kinderen zelfstandig leren werken. Doorheen de week werken ze zelfstandig aan hun plan, waarbij ze in de stille ruimte de keuze hebben aan welke taak of binnen welk vak ze werken. Onze denkclub biedt een enorme uitdaging aan onze snel-lerende kinderen en biedt de andere kinderen ruimte om hun plan af te werken op eigen tempo. In de namiddag werken we met vier leeftijden door elkaar en krijgt elk teamlid volgens talent een lokaal toegewezen waar kinderen tijdens onderzoekend leren terecht kunnen.

Het cyclisch proces dat we doorlopen tijdens een onderzoek zien we dan ook terug bij het gebruik van de verschillende lokalen. Kinderen starten hun onderzoek vanuit eigen interesse in het open leercentrum. Daarna gaan ze met het gevonden bronnenmateriaal naar de onderzoeksruimte waar ook iPads en laptops ter beschikking zijn. Nadat hun werk werd besproken, kunnen ze in de multiruimte een creatieve verwerking maken. In de presentatieruimte leren ze de nodige skills om een digitale presentatie te maken. Tijdens dit proces zitten kinderen van verschillende leeftijden bijeen waardoor ze ook elkaar kunnen helpen. Daarnaast worden tijdens de namiddagen ook ateliers aangeboden door experten. Zo hebben we het muziekatelier, het STEAM-atelier, ... Onze schooldag eindigt telkens in ‘onze boven’. Hier vindt elke avond de afsluitronde plaats.

Resultaten

Op basis van de werking die hierboven beschreven staat, werken wij verder aan een kindcentrum dat volledig is gestroomlijnd. Binnen dit kindcentrum zou ieder kind zijn eigen kindplan moeten kunnen opstellen in samenwerking met de ouders, de begeleiders en experten. Binnen dit kindplan moet ruimte zijn om de talenten van het kind optimaal te benutten. Het kindcentrum is een plek waar begeleider, kind en experten elkaar kunnen vinden in een plan dat centraal staat. Binnen dit plan staat beschreven waar het kind naartoe wil werken en welke middelen hiervoor nodig zijn. Dit plan wordt opgemaakt voor een bepaalde periode. De vooropgestelde doelen worden na deze periode opnieuw geëvalueerd met de betreffende actoren. Na evaluatie van het kindplan wordt een nieuw plan opgesteld en zo is de cyclus rond.

Tips & tricks

Om dit soort project op te zetten zouden wij graag volden tips en tricks meegeven:

- zorg voor een duidelijke communicatie binnen het team waarmee je werkt;
- maak gebruik van de verschillende talenten die er aanwezig zijn binnen het team;
- durf out of the box te denken;
- maak optimaal gebruik van de ruimtes waarover je beschikt:

Materiaal

Wij zijn vertrokken vanuit de materialen die we reeds voorhanden hadden.
De materialen die aanwezig waren werden optimaal benut zodat er reeds heel wat van de werking kon worden gestart.
Daarnaast gingen we samen aan de slag om na te gaan welke materialen er nog nodig waren om de werking te verfijnen.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren