Casuïstiek in de zorg: een educatieve zoektocht naar de totale mens

Het initiatief

De opleidingen 'Duaal Zorgkundige' en 'Duaal Kinderbegeleider' van het HIVSET te Turnhout realiseerden samen een project rond het innovatief bij elkaar brengen van vakken, waarin de relatie tussen de student en de zorgvrager centraal staat. Vanuit een intense samenwerking tussen de studenten, leerkrachten en het werkveld werden zo authentiek mogelijke situatieschetsen in de zorgsector ontworpen waarbij de specifieke vakgebieden overstegen werden in een coherent geheel.

De vernieuwing

Het innovatieve van het experiment dat we in de opleidingen 'Duaal Zorgkundige' en 'Duaal Kinderbegeleider' lanceerden, is het zeer concreet aanmaken van lesmateriaal door middel van casuïstiek, met als focus de relatie tussen de studenten en de zorgvragers. Deze concrete, tastbare resultaten van het experiment kunnen ook als grondslag dienen bij de implementatie van vakoverschrijdend leren naar de andere secundaire afdelingen toe. Op die manier werd er een vertrekpunt gerealiseerd, waarin het 'brainstormen over' zich effectief vertaalde naar 'het concreet maken van'.

Waarom en hoe?

Fundamenteel belangrijk in de zorgsector is het bekijken van de mens in zijn totaliteit. De belangrijkheid van deze totaalbenadering motiveert ons, als school in de gezondheidssector, om continu op zoek te gaan naar manieren waarop dit doorgetrokken kan worden naar de klas. De Veranderwijs-oproep 'Bruggen slaan tussen en over vakken heen' was een perfecte gelegenheid om heel concreet een casusgerichte benadering uit te werken waarbij de vakken gezien worden als 'deel van het geheel'. De keuze om het experiment te starten in de opleidingen 'Duaal Zorgkundige' en 'Duaal Kinderbegeleider' was gebaseerd op hun nauwe samenwerking met het werkveld en de sterke motivatie van het team om hier aan de slag mee te gaan. De hoofdrolspelers zijn echter steeds de studenten, vanuit hun wekelijkse ervaringen met zowel het werkveld als de school. Het verloop en de resultaten van dit experiment waarbij zowel studenten, leerkrachten als het werkveld hebben samengewerkt, zijn tevens een beginpunt om hiermee aan de slag te gaan in de 3de graad BSO 'Verzorging' van onze school.

Resultaten

De resultaten van ons initiatief zijn zichtbaar op diverse niveaus.

Impact op de studenten:
- betere kennis van veel voorkomende situaties in de zorg
- begrip over de impact en samenhorigheid van vakken
- vakoverschrijdende eindtermen: empathie, zorgzaamheid, kritisch denken, respect en samenwerken

Impact op de leerkrachten:
- groei in samenwerking met elkaar, studenten en het werkveld
- ontwerpen van langdurig bruikbaar lesmateriaal met focus op de noden van het werkveld
- reflectie over plaats en meerwaarde van eigen vak in het curriculum en de praktijk

Impact op de school
- hogere kwaliteit door implementatie resultaten in verschillende afdelingen
- groei in contacten met het werkveld door nauwe samenwerking
- groei in samenhorigheidsgevoel tussen afdelingen

Impact op het werkveld (stageplaatsen)
- groei in contacten met de school
- concreet inzicht in het curriculum van de opleidingen
- reflectie over concrete noden en verwachtingen van een net afgestudeerde werknemer.

Tips & tricks

Een dergelijk initiatief vereist een grondige voorbereiding:
- samenbundeling en bespreking in het leerkrachtenteam van relevante onderzoeksartikelen en good practices van andere scholen over vakoverschrijdend leren
- maken van concrete afspraken met de relevante stageplaatsen
- maken van een draaiboek voor het verloop van het project.

Het vereist constante aandacht voor het verloop van het project:
- inwerking studenten en kaderen van de meerwaarde van het project
- reflectie door alle partijen (studenten, leerkrachten en werkveld) over relevante situatieschetsen en de bijdrage van de verschillende vakken
- uitwerken van concrete casuïstiek met sterke nadruk op vakoverschrijdend handelen
- continu overleg en sturing door leerkrachtenteam
- bundelen van de resultaten van het project door studenten met begeleiding van leerkrachten
- aanmaak overzichtelijke PDF en PPT documenten over de resultaten van het experiment en de bruikbaarheid ervan.

Het vraagt ook aandacht voor implementatie van de resultaten van het project:
- concreet werken met de resultaten van het project in de relevante opleidingen, met steeds de blijvende vraag naar feedback
- verwerking van feedback en optimalisering van de resultaten
- bespreking van de manier van implementatie van de projectresultaten
- aandacht voor het blijvend gebruik van de projectresultaten

Materiaal

Het initiatief vertrok voornamelijk vanuit de ervaringen van de studenten. Het is dus belangrijk dat die ervaringen gebundeld en geordend werden. Dit vormde ons basismateriaal, dat dan geconfronteerd werd met reeds bestaand leermateriaal en leerinhouden.

Belangrijk basismateriaal was ook een overzichtelijke identificering en bundeling van de noden van het werkveld, met bijzondere aandacht voor geschikte werksituaties waarmee we aan de slag konden.

We verzamelden daarnaast systematisch relevante onderzoeksliteratuur over vakoverschrijdend leren en bekeken grondig good practices op dit gebied van andere scholen.

Bij afronding van het project, zullen deze resultaten en begeleidend visueel materiaal toegevoegd worden aan het verhaal.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren