B-stroom onderwijs op sterrenniveau

Het initiatief

Het team MSKA zet bewust in op heterogeniteit van de leerlingengroep in de B-stroom. Via een individuele weekplanning en coteaching op sterrenniveau, worden zowel de factoren leercapaciteiten, de motivatie als talenten van leerlingen ingeschakeld in het leerproces.

Leerkrachten die oog hebben voor de specifieke noden van de leerlingen in de B-stroom kunnen vertrouwen geven en motiveren om leren opnieuw uitdagend te maken, wat leidt tot een positieve ervaringen voor leerkracht als leerling.

De vernieuwing

Voorheen was er geen coteaching tijdens algemene vakken en er werd nog traditioneel lesgegeven (1 leerkracht met 1 vakspecialiteit, mate van differentiatie was afhankelijk van vak en leerkracht)

Waarom en hoe?

Vorig schooljaar (2017-2018) werd gestart met een mini-proefproject in de 1B. Dit schooljaar werd dit proefproject uitgebreid naar een grotere vakkencluster in 1B en een uitbreiding van het project naar 2B. Dit vergt een grote investering van het team en de praktische ondersteuning van het project.

Leerkrachten die oog hebben voor de specifieke noden van de leerlingen in de B-stroom
kunnen hen vertrouwen geven en motiveren om leren opnieuw uitdagend te maken, wat leidt
tot een positieve ervaring voor zowel leerkracht als leerling.

Leerkrachten in de B-stroom moeten rekening houden met de heterogene leerlingenpopulatie én met de dubbele finaliteit, namelijk het schakelen naar de A-stroom of het voorbereiden op arbeidsgericht onderwijs. Naast functionele remediëring voor de leerlingen die de startcompetenties nog niet verworven hebben, wordt aan leerdoelen gewerkt die zowel een logische onderbouw voor PAV in de tweede graad BSO vormen als de overstap naar de Astroom mogelijk maken.

Resultaten

Kortom: wij willen streven naar gelukkige en gemotiveerde leerlingen in de B-stroom.

Op niveau van de leerlingen
-Leerlingen bepalen hun eigen werktempo en op hun eigen niveau.
-De drempel verlagen om hulp te durven vragen.
-De leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leerproces en in het plannen en structureren van
opdrachten en instructies. .

Op niveau van de leerkracht
-Leerlingen volgens hun specifieke behoeften kunnen begeleiden zonder in te boeten aan
kwaliteit voor de andere leerlingen. Met twee leerkrachten is intense begeleiding mogelijk.

Tips & tricks

- Een gestructureerd overleg (per week).
- Voorbereiding, evaluatie en lesvoorbereidingen moeten op elkaar afgestemd zijn.
- Duidelijke stappenplannen voor leerlingen.
- Inzet op leren leren is de basis.
- Flexibiliteit is noodzakelijk.
- Klein beginnen.

Materiaal

Er werden via samenwerkingsverbanden met het ondersteuningsteam reeds instrumenten ontwikkeld om het project te ondersteuning. Daarnaast wordt er systematisch gecheckt bij de betrokken leerlingen hoe het project ervaren wordt en welke bijsturingen noodzakelijk zijn (via individuele bevragingen, kringgesprekken ism ondersteuningsteam, ...). We stelden vast dat de ondersteuning van thuis meestal ontbreekt. Hierdoor komt het 'leren leren' van de leerlingen Bstroom in het gedrang.

Bij het ontwikkelen van instrumenten/hulpmiddelen lag de focus dan ook op het leerplan van de betrokken vakken (minimale leerdoelen bij elke leerling bereiken) + digitale competenties leerlingen ontwikkelen (ICT) + Leren leren (ordelijk werken, materiaal selecteren, planning maken, ...). Er wordt ruimte vrijgemaakt (via coaching) om het welbevinden van de leerlingen op te volgen en bespreekbaar te maken.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren