1A wordt 1 KASTAAR (“KNAP ANDERS ER TEGENAAN”)

Het initiatief

Na 1B vernieuwen we de 1A-aanpak. Het uitgangspunt: creëren van een veilige leer- en leefomgeving met verdieping en versterking van het leertraject én met verkenning van de mogelijke studiedomeinen, alles binnen een nieuwe uitdagende leeromgeving. Eigenaarschap en begeleiding op maat zorgen ervoor dat leerlingen zelf hun leertraject kunnen uitrollen. We gaan hiervoor creatief om met de lessentabel, waardoor aan eindtermen van verschillende sleutelcompetenties werken over de vakken heen, beter lukt.

De vernieuwing

Voor de A-stroom is vakdoorbrekend werken nieuw. Ook teamteaching, opvolging van de schoolloopbaanbegeleiding, sterke individuele leerlingenbenadering en samenwerking met verantwoordelijken is voor de leerkrachten vernieuwend. Sinds schooljaar 18-19 is er 1KaDee (onze vroegere 1B). Lesgeven is er fundamenteel anders, o.a. door de nieuwe uitdagende leeromgeving met een nieuw klaslokaal. Een dergelijk klaslokaal heeft 1A niet. Bepaalde werkvormen zijn bij 1A niet structureel ingevoerd: bijv. proactieve cirkel. Dit implementeren we nu via een leerlijn binnen het klasgebeuren. De leerkrachten proefden er wel al van tijdens studiedagen in schooljaar 15-16 en 17-18. ‘Leren leren’, dat nu sporadisch gebeurt, komt er ook aanbod. Bij de rekrutering wordt rekening gehouden met het nieuwe leerkrachtenprofiel. Ook het betrekken van leerlingen in het mee-voorbereiden en mee-denken van de onderwijsvernieuwing is vernieuwend.

Waarom en hoe?

Onze populatie is erg divers. Uitdieping en versterking van leerstof in een andere aanpak dringt zich op. Onze leerlingen willen uitgedaagd worden.

Te weinig verbondenheid, moeite met het omgaan met gevoelens, schoolmoeheid, gebrek aan succeservaringen, gedragsproblemen, … pakken we aan via het creëren van een warm nest. Dit doet geen afbreuk aan het sterk inzetten op kennis, integendeel. Leren is pas mogelijk als er een veilige leer- en leefomgeving is. De nieuwe aanpak zal de leermotivatie, zelfwaardegevoel en zelfbeeld van de leerlingen versterken.

De stap naar het secundair is groot. Tijdens hun zoektocht is sturing en begeleiding nodig. Door in te spelen op hun interesses en leefwereld stimuleren we groeien naar eigenaarschap.

Het project past in de implementatie van de nieuwe visie van de school en haar Whole School Approach. De slagzin van deze visie werd, in overleg met het schoolteam en leerlingen, ‘Inspireer, creëer en onderneem vanuit gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en eerlijkheid’.

De school moet in beweging blijven. Een schooleigen aanpak voor de nieuwe eindtermen is een must. Ouders en leerlingen vragen om meer in te zetten op hun noden en verwachtingen. Persoonlijk engagement en teamwork vinden we belangrijk.

We werken stapsgewijs. Deze werkwijze en ons tempo zijn noodzakelijk voor een optimale mindswitch bij en betrokkenheid van lkrn. en lln..

In overleg met het kernteam 1A creëren we een nieuw multifunctioneel lokaal dat binnenklasdifferentiatie, individuele leertrajecten, de proactieve cirkel, klassikale toelichting, … mogelijk maakt. De lln hebben verschillende leermiddelen ter beschikking.

Door creatief om te gaan met de lessentabel komen we naast de basisvakken tot volgende clusters: *verkenning, *uitdieping en versterking en *werken aan transversale doelen in een warme klas. Het uitdiepen en versterken van zowel inhoudelijke als transversale eindtermen binnen de sleutelcompetenties, zijn er eerst via het uitbreiden van de bestaande BZL. Later ontstaat dan geïntegreerde projectwerking. 3 Lkrn. met expertise in wiskunde, exacte wetenschappen, Nederlands en Frans begeleiden de lln. via teamteaching. De clusters helpen de lln. in hun traject om een gerichte studiekeuze te maken na het 2de jaar. Via de nieuwe lesroosters is samenwerking en overleg tussen de lkrn. makkelijker.

Resultaten

LEERLING:
*leren leren;
*verdieping van de leerstof vanuit realistische uitdagingen;
*de algemene vorming versterken;
*remediëren waar nodig;
*meer voeling met de leerstof door extra ruimte om levensechte problemen op te lossen;
*verkennen van interesses en talen, zodat de studieoriëntering verbetert. Hen begeleiden en motiveren om de juiste studiekeuze te maken.;
*eigenaarschap van lln. versterken.

LEERKRACHT:
*didactisch aanbod uitbreiden via professionalisering met focus op meer samenhang in leren;
*(een aantal) eindtermen op een geïntegreerde manier verwerken en geïntegreerd werken aan de inhouden van de eindtermen;
*nieuwe uitdaging bieden;
*betrokkenheid.

SCHOOL:
*maakt het verschil door bij te dragen tot de kwaliteit van het onderwijs;
*versterkt het profiel van de school;
*zorgt voor innovatie;
*maakt de school aantrekkelijk.

Tips & tricks

Sta open voor feedback. Leerkrachten en directie werken sterk samen bij de uitbouw van een dergelijk project. Ga in gesprek met leerlingen, adviseurs, …. Laat je inspireren door andere innoverende scholen.
Durf te kiezen voor verandering.

Materiaal

- Vormingen voor de betrokken leerkrachten over de nieuwe eindtermen, teamteaching, differentiatie, krachtige leeromgeving, coöperatief leren, … via o.a. de pedagogische begeleidingsdienst.
- Didactisch materiaal voor de leerlingen, pedagogische hulpmiddelen: woordenboeken, spelmateriaal, latten & rekentoestellen.
- Het meubilair in het klaslokaal: een magneetbord, pc’s, opbergboxen, kasten, tafels met verschillende hoogtes, zetels voor de zithoek, verstelbare stoelen & kussens voor de zithoek.

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren