Zelfsturing als doel en als middel.

Het initiatief

Samen (team-ouders-leerlingen) een visie op autonoom leren in een krachtige leeromgeving ontwikkelen waarbij aan de hand van een continue en graduele implementatie doelen zichtbaar gemaakt worden. Rekening houdend met ons doelpubliek – jongeren met autisme – worden de in kaart gebrachte executieve functies via doelbewuste gedragsstrategie versterkt, waardoor de controle op zelfsturing verhoogt en de intrinsieke leermotivatie stijgt.

De vernieuwing

Door aan de hand van een met het team (samen) ontwikkelde visie doelen zichtbaar te maken door een continue en graduele implementatie in onze leerlijn bereiken we een systematischer & meer gedragen aanpak. Daarnaast biedt het meten van de executieve functies - geïmplementeerd in de nieuwe werkwijze - een garantie op gerichter maatwerk. Momenteel bieden we in onze school studiecoaching, begeleide studie en ondersteuning in de plan- en leervaardigheden aan aan leerlingen die hier nood aan hebben, rekening houdend met de vragen/moeilijkheden van de leerlingen, zonder dergelijke meting en dus gelijkvormiger.

Waarom en hoe?

De slogan van onze school is 'Het draait om jou', wat impliceert dat elke leerling centraal wordt geplaatst. We streven er dan ook naar om elke leerling in zijn individuele behoeften te voorzien en bieden hierbij maatwerk aan. Hierdoor kunnen de leerlingen op eigen tempo een individueel traject volgen. We streven ernaar onze leerlingen tot een grotere intrinsieke leermotivatie te brengen zodat ze zich bewuster worden van de meerwaarde van hun leerproces en zo hun eigen doelen kunnen bijsturen en eigenaar worden van hun leerproces.

Onze leerlingen hebben allen de diagnose autisme, veelal gepaard met gedrags- of leermoeilijkheden, waarbij het belangrijk is hun executieve functies voldoende in kaart te brengen en via doelbewuste gedragsstrategie deze functies te versterken, waardoor ze meer controle kunnen krijgen op hun zelfsturing.

We werken gefaseerd waarbij we starten met het oprichten van een werkgroep om een draagvlak te creëren & expertise te verzamelen. In de tweede fase brengen we de huidige initiatieven + de executieve functies van de leerlingen in kaart (fase van bewustwording en sterktes/zwaktes ontdekken). Hierop volgend worden leerkrachten, ouders en leerlingen bevraagd via enquêtes en gemodereerde activiteiten. Fase 4 dient om de leerlijn en het beleid in kaart te brengen + doelen voorop te stellen. Aansluitend wordt de werkgroep geprofessionaliseerd: onder professionele begeleiding ontwikkelen we een visie gericht op autonomie-ondersteunend onderwijs, geënt op onze algemene schoolvisie en gekoppeld aan het vakoverschrijdend leren. Hieruit volg de professionalisering van het gehele team, waarbij we de kennis verhogen en schoolbreed implementeren, om tot slot een continue en graduele doelgerichte implementatie te bekomen.

Leerplandoelstellingen worden gekoppeld aan de vooropgestelde doelstellingen en concrete acties worden hieraan gekoppeld. Een klankbordgroep van leerkrachten en leerlingen geeft op regelmatige tijden feedback.

Resultaten

- Middels een continue en graduele implementatie doelen zichtbaar maken
- en via doelbewuste gedragsstrategie de executieve functies van de leerlingen vergroten
- waardoor de leerlingen tot een grotere intrinsieke leermotivatie gebracht worden
- met als gevolg de leerlingen eigenaar te laten worden van hun leerproces
- en ze hierdoor betere leerresultaten bereiken (en dus meer succeservaringen opdoen - gemotiveerder om aan hogere studies te beginnen).
- Ze worden uitgedaagd de competentie zelfsturing op een andere manier in te zetten om ook andere doelen aan te pakken (=meerwaarde in het latere (beroeps)leven). Zelfsturing wordt ingezet als doel, tevens als middel om andere doelen te bereiken.

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren