PAV NEXT LEVEL

Het initiatief

Overtuigd van de meerwaarde van een samenhangend curriculum wensen wij pedagogisch het traditioneel vakgerichte BSO-model en bijhorende vakkenschotten te doorbreken en brengen de leerkrachten PAV en beroepsgerichte vakken rond de tafel om hun overlappende leerplandoelstellingen te bundelen in gemeenschappelijk projecten die samen kunnen gerealiseerd worden.

Door de bouw van aangepaste instructieruimtes, geïntegreerd in alle werkateliers, kunnen we deze visie ook praktisch verwezenlijken.

De vernieuwing

Het BSO wil jongeren op een realistische en concrete manier een beroep aanleren en hen stimuleren om op te groeien tot kritische en verantwoordelijke burgers. Maar het BSO kampt met een aantal problemen: het is vaak een tweede/derde keuze, het heeft een imagoprobleem, er zijn veel maatschappelijk kwetsbare jongeren, en de ouders van deze leerlingen hebben gemiddeld een laag opleidingsniveau => een sterke diversiteit.

Veel leerlingen uit het bso hebben in de loop van hun schoolloopbaan één of meer jaren schoolachterstand opgelopen. Een niet onbelangrijk aantal jongeren in het bso is schoolmoe. Omdat buiten de schoolmuren van deze leerlingen dikwijls een zelfstandige houding wordt verwacht, kunnen ze de grootste moeite hebben om zich binnen de school aan te passen aan de daar geldende regels en normen.

We wensen het belang van algemene vakken te benadrukken want deze blijven nu vaak ondergewaardeerd. Het bso lijkt soms verengd te worden tot het beroepsgerichte gedeelte, waardoor het algemene gedeelte naar de achtergrond verdwijnt. De vrijheid van het leerplan geeft leerkrachten mogelijkheden tot samenwerken met collega’s beroepsgerichte vakken. Hiervan willen wij dan ook gebruik maken om het enthousiasme, de inzet en motivatie van de leerlingen te verhogen.

Vanuit de leerpsychologie, waar gewezen wordt op de meerwaarde van de integrale opvoeding en het aanbieden van een samenhangend, vakoverschrijdend curriculum, besliste de overheid om het mogelijk te maken om de traditionele algemene vakken in bso-richtingen geïntegreerd aan te bieden onder de noemer Project Algemene Vakken (PAV). Ondanks de vele stromingen die al jaren integrale opvoeding en onderwijs propageren, is tot op heden het onderwijssysteem nog steeds sterk gebaseerd op het traditioneel vakgerichte model. Overtuigd van de meerwaarde van een samenhangend curriculum wensen wij echter met dit project pedagogisch deze schotten te doorbreken en brengen de leerkrachten PAV en beroepsgerichte vakken rond de tafel om hun overlappende leerplandoelstellingen te bundelen in gemeenschappelijk projecten die samen kunnen gerealiseerd worden.

Waarom en hoe?

De eigenlijke opstart van het project dateert van eind september waarbij we intern de leerkrachten PAV en de beroepsgerichte vakken samenbrachten om de essentie van het project mee te delen. We organiseerden reeds verschillende meetings tussen de betrokken vakgroepen om het project voor te stellen aan het team.

Hierbij kregen de leerkrachten de opdracht om de leerplannen PAV af te toetsen met het leerplan TV/PV van het bijhorende beroepsgericht vak (Elektriciteit, Hout, Carrosserie, Schilderen en decoratie). De leerkrachten dienden de overlappende leerplandoelstellingen, die in beide leerplannen voorkwamen, af te vinken.

Na het checken van de afvinklijst met gezamenlijke leerplandoelstellingen gaan de vakgroepen verder aan de slag met het concreet uitwerken van lesthema’s/projecten waarbij deze leerplandoelen aan bod komen.

Om een betere samenwerking te creëren tussen de praktijk en PAV willen we beiden dichter bij elkaar brengen. Door samen projecten op te starten en de leerlingen de mogelijkheid te bieden om tijdens hun project in de praktijk aan de slag te gaan en theorie en praktijk te combineren, willen wij hen op deze manier nog beter voorbereiden op het latere beroepsleven. Leerlingen zullen gequoteerd worden op hun projecten, zowel voor PAV als praktijk waar we zoveel mogelijk leerplandoelstellingen van beiden aan bod laten komen. Zo willen wij ook leerlingen motiveren om met een planning om te gaan, zoals zij ook later in het beroepsleven zullen doen en zo te belonen om meer tijd aan hun project in de praktijk te laten werken als zij de theoretische kant van het verhaal grondig hebben uitgewerkt.

Via dit project willen we niet alleen samenwerken maar het is ook de bedoeling PAV en de beroepsgerichte vakken fysiek samen te brengen door het opbouwen van een flexibel klaslokaal in de betrokken werkateliers: afdeling Hout, Elektriciteit, Carrosserie, Schilder en decoratie. Deze lokalen zullen uit 2 delen bestaan: een instructieruimte met als doel de leerlingen de nodige uitleg te geven bij de projecten en een groot klaslokaal gescheiden door een glazen wand. Dit biedt de leerkracht PAV de mogelijkheid om tijdens de lessen onmiddellijk ook de werkateliers te betreden om ter plaatse over te gaan tot de praktische kant van de zaak. Op deze manier zien de leerlingen het verband tussen de theorielessen en het praktijkgedeelte.

Resultaten

We hopen met deze aanpak de interesse van de leerlingen voor meer theoretisch gerichte algemene vakken (PAV) aan te wakkeren door hen de relatie met het werkveld concreet te doen inzien.

Centraal staat de bekommernis om de leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling van sociale vaardigheden. De hoofddoelstelling is om de leerlingen te ondersteunen in hun individuele persoonlijkheidsontwikkeling en in hun sociale vorming, zodat ze zowel in de context van hun persoonlijk en professioneel leven. Ten tweede wil men met PAV een integratie van leerinhouden nastreven. De leerlingen verwerken de bundeling van levensechte en herkenbare inhouden als één geheel, zoals zij ook de realiteit van het leven als één geheel ervaren, in een logische samenhang. Met de derde krachtlijn wordt de nadruk gelegd op vaardigheden en attitudes die zelfstandige verwerking van de vakoverschrijdende componenten ondersteunen.

We hopen dat de leerlingen met dit project een positievere inzet en grotere motivatie tonen met
de nadruk op het belang van de algemene vakken.

Tips & tricks

Het is zeer belangrijk om de ideeën niet op te dringen maar te laten ontstaan binnen het onderwijzend personeel zelf. Je kan als directieteam wel het volledige proces begeleiden en ondersteunen.

Materiaal

Lesmateriaal ontwikkeld door de verschillende vakgroepen: PAV en praktijkvakken.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren