Op weg naar een FLEXklas!

Het initiatief

Het GO! Secundair Onderwijs Lennik is een kleinschalige school en kent een grote instroom van leerlingen met OKI-kenmerken. In de BSO richting stromen ook geregeld enkele leerlingen in vanuit het bijzonder basisonderwijs (gelegen op dezelfde schoolcampus). Deze bijzondere mix vraagt om een sterk gedifferentieerde aanpak via een GOK-beleid en leerlingbegeleiding.

Ondanks deze aanpak merken we dat de 'traditionele' onderwijsvormen hiervoor geen afdoende oplossing bieden. Hierdoor willen we in de richting Voeding-Verzorging aan de slag gaan met het experiment ‘FLEXklas’ in verband met nieuwe leermethodes.

De vernieuwing

Het werken met een ‘FLEXklas’ en individuele leertrajecten is totaal nieuw voor de school. Voorheen werd er eerder les gegeven vanuit het PUSH-principe, leerkrachten waren eigenaar van het leerproces en leerlingen voerden uit wat hun werd opgedragen zonder veel zeggenschap in het proces. Er werd gebruik gemaakt van de traditionele onderwijsconcepten en kleinere losstaande projecten brachten verschillende vakken in verband met elkaar. De leerkracht was hier telkens de sturende persoon en de leerling ‘slechts’ de uitvoerder.

Met dit experiment willen we de huidige lespraktijk omvormen naar een lespraktijk met een groter aandeel van het PULL-principe. Hierbij krijgt de leerling meer eigenaarschap van het leerproces en wordt de leerkracht eerder als coach ingeschakeld. De ‘FLEXklas’ zal ook ruimte bieden om de schotten tussen de vakken weg te werken en op een geïntegreerde manier lessen aan te bieden.

Waarom en hoe?

Dit project wil een basisstructuur creëren voor een nieuwe manier van lesgeven. Het zal veranderingen met zich mee brengen voor de school op zowel leerling- als leerkrachtniveau. Ook de klasinfrastructuur zal veranderingen ondergaan om deze nieuwe methodes beter te kunnen ondersteunen.

Aangezien dit experiment veranderingen vereist op vele niveaus beschouwen we het als een proces dat in verschillende fases zal doorlopen worden. Het zal minsten één schooljaar duren en afhankelijk van de vooruitgang van de verschillende fases, verlengd worden met één schooljaar.

Tijdens een eerste projectfase richten we ons tot het creëren van een goed uitgerust FLEXlokaal, een aangename ruimte waar de leerlingen geïndividualiseerd kunnen samen leren. Ook zal er een nulmeting gebeuren die peilt naar de sfeer en het individueel welbevinden van de leerlingen.

Vervolgens zullen er enkele projectdagen worden voorzien en een officiële opening van het nieuwe FLEXlokaal.

Na deze opstartfase zullen de leerlingen hun eigen werk kunnen plannen en bepalen. Dit zal gevisualiseerd worden in het FLEXlokaal en opgevolgd worden via het digitale platform IXZO!. Via diverse deelprojecten zal er verder op een geïntegreerde manier kunnen gewerkt worden gedurende het schooljaar.

Als laatste fase zal er een afsluit en evaluatiemoment plaatsvinden voor zowel de leerling, de leerkracht als de school. Op basis hiervan zal het project verder kunnen uitgerold worden in heel de school.

Resultaten

In eerste instantie zal dit project zich richten en beperken tot de 2de graad voeding en verzorging van de school. We willen dit bewust kleinschalig houden.

Na het project zal er een uitgebreide evaluatie plaatsvinden op verschillende niveaus. Het project zal, waar nodig, bijgestuurd worden. Zo zal het de leidraad vormen voor verdere uitbouw ervan in de 2de en 3de graad.

Het werken met een FLEXklas introduceert een nieuwe manier van werken binnen de school. Leerlingen zullen geïndividualiseerd samen leren onder begeleiding van het leerkrachtenteam. Inhoud uit de verschillende vakken zullen geïntegreerd aanbod komen en dichter bij de leerlingen staan met de nadruk op de 21ste eeuwse vaardigheden. Met deze manier van werken willen we de belangrijke uitdagingen waar onze school en het hedendaags onderwijs voor staat aanpakken.

Tips & tricks

- Zorg dat je experiment/project gedragen wordt door de missie en visie van de school. Dit draagt bij tot een makkelijker integratie binnen de school en zal leiden tot het verlagen van de drempel waar sommige leerkrachten dienen over te stappen.

- Verlies ook de leerlingen niet uit het oog binnen je project! Ook zij kunnen waardevolle elementen bijdragen, het zijn tenslotte de leerlingen waarvoor je het experiment uitwerkt.

- Tenslotte mag je de feedback naar heel het team niet vergeten gedurende het experiment.

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren