MSKA SELFIE (School Exploring Literacy For ICT Equality)

Het initiatief

We willen inzetten op het verhogen van digitale geletterdheid bij leerlingen, ouders en schoolteam. De coronacrisis bracht hiaten in ons systeem zichtbaar. Deze hadden niet alleen te maken met het niet beschikken over laptops in bepaalde gezinnen, het probleem was veel breder. Daarom willen we een traject uitwerken dat jaarlijks herhaald wordt en waar iedereen baat bij heeft: school, leerkrachten, leerlingen en ouders. Door het verhogen van digitale geletterdheid, verhogen we tevens de communicatie tussen en participatie van alle betrokkenen.

De vernieuwing

Het initiatief is nieuw voor de school omdat er nog geen visietekst rond digitale geletterdheid bestond. Er gebeurden wel losse initiatieven, zoals workshops georganiseerd door leerlingenbegeleiding, stimuleren participatie ouders binnen het GOK-beleid, .... maar er was geen overkoepelende visie en structuur. De werkgroep is ontstaan door mensen uit verschillende teams in de school die dezelfde problemen opmerkten en hier op een systematische manier mee aan de slag wilden gaan. Wij focussen ons niet alleen op infrastructuur, maar hebben oog voor de digitale geletterdheid van elke leerling. Daarnaast hebben wij ook een tijdlijn ontwikkeld voor de digitale geletterdheid van leerkrachten, van de school én van de ouders.

Waarom en hoe?

Omdat wij tijdens de corona crisis met onze neus op de feiten werden gedrukt, hebben wij beslist extra in te zetten op digitale geletterdheid bij zowel leerlingen, ouders als schoolteam.Door de ontwikkeling van een visietekst en een actieplan dat jaarlijks herhaald en bijgestuurd kan worden, voorzien we een structurele en systematische groei op het vlak van digitale geletterdheid. Dit alles vanuit de visie dat techniek en digitale tools kansen kunnen vergroten indien correct toegepast en aangeleerd.

Onderwijs heeft als taak iedereen evenveel kansen te geven, iedereen mee te nemen. Je kan technologie gebruiken om inclusief te werken en de kansen van leerlingen te vergroten. Binnen een digitaal inclusief beleid willen wij inzetten op digitale geletterdheid voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Al heb je toegang tot digitale toepassingen, dan moet je er nog mee aan de slag kunnen. Daarvoor het je de juiste competenties nodig. Deze kaderen binnenmediawijsheid en zorgen ervoor dat je op een gepaste wijze kan deelnemen aan de samenleving. We vinden het belangrijk dat leerkrachten ook effectief met nieuwe tools en media aan de slag kunnen. Deze sluiten aan bij de leefwereld van jongeren en zo kunnen we kennis, vaardigheden en attitudes aanbrengen die nodig zijn. Door de vlotte werkbaarheid van sommige nieuwe media kan je veel verschillende doelgroepen bereiken. We vinden het belangrijk om ouders te betrekken in dit verhaal. Wanneer ouders zich betrokken voelen zal ook de kwaliteit enkel ten goede komen

Resultaten

We zullen in de loop van het schooljaar 2020-2021 op zoek gaan naar financiële mogelijkheden om workshops en mediacafé verder te kunnen zetten in de komende schooljaren. Het tijdspad zoals nu werd opgesteld, zorgt voor de ontwikkeling van enkele tools en de integratie van mediagebruik in de hele school. Mediawijsheid blijft een item waarop wij zullen blijven inzetten. Eenmaal de tools, lespakketten, knowhow .... ontwikkeld werden,kunnen wij dit de komende jaren blijven gebruiken en bijsturen indien nodig. Daarnaast zullen wij onze expertise en ervaringen laten uitbreiden, eerst binnen de school zelf, later naar de scholengroep en andere geïnteresseerden.

Tips & tricks

- Zorg dat de ideeën gedragen worden door een werkgroep waarin verschillende actoren vertegenwoordig zijn. Bij ons zijn dit niet alleen de mensen verantwoordelijk voor ICT, maar ook het team GOK, leerkrachten, directie, ....

- Bevraag leerlingen, ouders, leerkrachten .... breng in kaart welke noden er zijn. Breng ook in kaart welke talenten en expertise er al is. Zie het traject breder dan de typisch 'schoolse' vaardigheden. Durf innoveren, durf out of the box denken.

- Ga systematisch op zoek naar oorzaken waarom leerlingen, leerkrachten, ouders, .... niet mee zijn in het digitale verhaal. Durf contact te leggen, durf te luisteren, durf diepgang te creëren.

Materiaal

* Bepaalde filmpjes zelf ontwikkeld (zie onze website https://www.mskaroeselare.be/over-ons/ict)
* Mediawijs : vormingen, bevragingen, jongeren en digitale media, cijfergegevens ....
* Fake News : lesbundel van VRT
* Smartschool analytics, bookwidgets
* Bevraging SELFIE rond ICT bij personeel en leerlingen
* Eigen bevragingen
* Pedagogische studiedag in het teken van digitale geletterdheid : diverse workshops
* Microsoft Teams

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren