Kinderen als eigenaar van hun ontwikkeling: "eenvoudig, maar niet gemakkelijk."

Het initiatief

Ervaringsgerichte basisschool De Sterrebloem gelooft in de unieke ontwikkeling van elk kind. Dat vraagt een andere aanpak: leerkrachten worden begeleiders en werken ontwikkelingsgericht. Ze stimuleren kinderen hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en hun passie brandende te houden. Oprechte aandacht voor en goede relaties met elk kind vormen de basis van een uitdagende leeromgeving en van grote inspanningen en leereffecten. Eigenaarschap staat centraal: kinderen kiezen mee hun doelen en leren hierin initiatief en verantwoordelijkheid nemen.

De vernieuwing

Als ervaringsgerichte school geloven we in de unieke ontwikkeling van elk kind. Kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en hun passie brandende te houden zodat ze deze verder kunnen ontwikkelen. We creëren hiertoe een uitdagende omgeving waarin met plezier en interesse gewerkt wordt. Oprechte aandacht voor ieder kind en goede relaties met ieder kind vormen de basis voor grote inspanningen en hoge leereffecten bij elk kind.

We hechten veel belang aan eigenaarschap. Kinderen kiezen mee hun doelen en leren hierin initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Ze leren zelf bepalen wat hun leerstappen zijn binnen de vooropgestelde doelen van ons leerplan. In vergelijking met de eindtermen bieden we extra inhouden en methodieken.

De Sterrebloem is de eerste school in Vlaanderen die met OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO), het handelingsgericht kwaliteitssysteem HOREB (Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling) en Muiswerk werkt om zijn onderwijsmethodiek te kunnen organiseren, opvolgen en evalueren. Met deze middelen slaan we als het ware een brug tussen een zeer individueel, flexibel leertraject en een gesystematiseerde opvolging van leerprocessen. Binnen het vernieuwde onderwijslandschap, waarbij inclusie als het ware wordt opgeheven binnen een context van geïndividualiseerde benadering, is dit precies waar nood aan is.

We toetsen dan ook graag OGO, HOREB en muiswerk in de Vlaamse onderwijspraktijk om die met de Vlaamse collega’s te delen. Als begeleiders stellen we ons op als een kritische vriend voor elkaar zodat echt leren mogelijk wordt. De intervisiemomenten dragen daartoe nog extra bij. We maken werk van een professionele leergemeenschap. Ook hierin willen we een trend zetten.

Waarom en hoe?

We beogen dat kinderen in hun eigen leren werkelijk initiatief kunnen en durven nemen en dat er nog meer ruimte ontstaat om hen met passie hun talenten te laten ontwikkelen. Op die manier krijgen kinderen beter zicht op wie ze zijn en wat hun meerwaarde kan zijn voor de samenleving en de wereld. Zo kunnen ze als gelukkige, bewuste en geëngageerde burgers 'floreren' in een maatschappij die ze zelf mee maken.

We willen dat de begeleiders zowel individueel als collectief verdere expertise opbouwen om elk vanuit zijn of haar talent het team sterker te maken en de kinderen te begeleiden. We willen doorheen de intervisiemomenten werk maken van een professionele leergemeenschap op school.

Via HOREB en Muiswerk willen we OGO tastbaar en aangenaam meetbaar maken voor de medebegeleiders, ouders en kinderen. Maar ook voor nieuwe ouders, andere scholen, CLB-medewerkers, onderwijsmensen, beleidsmakers,... zodat zij hierdoor geïnspireerd kunnen worden.

We plannen de volgende acties:
- voor ons team een verdiepende coaching en opvolging door Janneke Hagenaar (experte OGO) gedurende 8 dagen: verdieping in theorie, toetsen en opvolgen in de lespraktijk, observatie via film in de klas, coaching
- intervisie-momenten voor begeleiders (leren van elkaar over de klassen heen) om steeds betere coaches te worden (4 dagdelen)
- bezoek aan ontwikkelingsgerichte scholen in Nederland, 1 dag
- volgen van opleiding in Nederland bij de Activiteit rond HOREB en OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs)
- kinderen werken aan individuele doelen, die geformaliseerd en geëvalueerd worden
- de begeleiders noteren dagelijks observaties in HOREB en krijgen zo zicht op de ontwikkeling van elk kind en welke volgende ontwikkelkansen zich aandienen. Vanuit dit systeem en Muiswerk kan de evolutie van kinderen gerapporteerd worden naar ouders.
- het team organiseert tussentijdse evaluaties
- ouders en kinderen worden individueel en in groep gevraagd naar feedback

Resultaten

We beogen dat kinderen in hun eigen leren werkelijk initiatief kunnen en durven nemen en dat er nog meer ruimte ontstaat om hen met passie hun talenten te laten ontwikkelen. Op die manier krijgen kinderen beter zicht op wie ze zijn en wat hun meerwaarde kan zijn voor de samenleving en de wereld. Zo kunnen ze als gelukkige, bewuste en geëngageerde burgers 'floreren' in een maatschappij die ze zelf mee maken.

We willen dat de begeleiders zowel individueel als collectief verdere expertise opbouwen om elk vanuit zijn of haar talent het team sterker te maken en de kinderen te begeleiden. We willen doorheen de intervisiemomenten werk maken van een professionele leergemeenschap op school.

Via HOREB en muiswerk willen we OGO tastbaar en aangenaam meetbaar maken voor de medebegeleiders, ouders en kinderen. Maar ook voor nieuwe ouders, andere scholen, CLB-medewerkers, onderwijsmensen, beleidsmakers,... zodat zij hierdoor geïnspireerd kunnen worden.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren