GenZ - Projectmatig co-teachen in een digitale flexklas

Het initiatief

Tijdens de uren 'flexibel leertraject' komt in verschillende projecten en thema's de leerstof van verschillende algemene vakken aan bod. De leerkracht is coach. Er wordt projectmatig gewerkt in een gedigitaliseerde leeromgeving.

De vernieuwing

Leerlingen die vandaag starten in het secundair onderwijs moeten voorbereid worden op een steeds verder ontwikkelende digitale wereld. Dit is voor GenZ geen nieuwigheid, zij zijn 'digital natives', ze zijn geboren en opgegroeid met digitale media.

Deze evolutie brengt ook een grote verandering mee in de jobs waarvoor mensen worden aangeworven. Velen van deze leerlingen zullen in beroepen terecht komen die vandaag nog niet bestaan. Wij wensen hen, naast digitale vaardigheden, ook de noodzakelijke attitudes en vaardigheden aan te leren die nodig zijn om in een steeds evoluerende maatschappij aan de slag te kunnen gaan.

Waarom en hoe?

We zetten in op een sterke digitale vorming. Zo willen we de leerlingen ondersteunen in het correct omgaan met ICT en media: zowel op het vlak van praktische vaardigheden, werken met een computer en software, als met het omgaan met alle informatie op het net: wat is juist, wat is nep? Welke informatie mag en kan ik zelf delen?

Naast ICT hebben ook attitude en weerbaarheid, positief kritisch denken en “samen leren samenleven” een centrale plaats in onze onderwijspraktijk. Met dit project willen we efficiënter en effectiever inspelen op de diversiteit in de eerste graad én het welbevinden van deze leerlingen vergroten, met als doel het optimaliseren van onze brede basiszorg. Frequente en transparante feedback vanuit het flexteam werkt voor veel (anderstalige) ouders drempelverlagend en vergroot de participatie.

De leerling wordt eigenaar van zijn eigen leerproces. De toename aan autonomie en zelfstandigheid gaat gepaard met een grotere verantwoordelijkheid. De leerling leert omgaan met deadlines, doet aan zelfreflectie, neemt zijn eigen leerproces in handen, leert zichzelf inschatten op het vlak van instructie en/of ondersteuningsnood.

Resultaten

Door de leerling te begeleiden in het inschatten van zijn eigen mogelijkheden, sterktes en werkpunten, zorgen wij ervoor dat hij actief deel uitmaakt van zijn eigen proces van zelfsturing en autonomie. De leerling schaalt zichzelf bij elke uit te voeren opdracht in als beginner of miniheld (ik heb veel instructie nodig), mediair of tienerheld (ik heb gemiddelde instructie nodig), gevorderd of superheld(ik heb geen instructie nodig). Op die manier verhoogt zijn motivatie en zijn leerbereidheid.

Projectmatig werken is een werkmethode om activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. Door te vertrekken vanuit actuele problemen en/of de leefwereld en belangstelling van de leerling wordt de interesse maximaal opgewekt, hetgeen een positief effect heeft op de uit- en verwerking van het project. De totale persoonlijkheidsontwikkeling en de groei naar zelfstandigheid staan centraal. De leerling leert probleemgestuurd te werken volgens een bepaalde strategie en ontwikkelt essentiële waarden zoals kritische zin, weerbaarheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. De groei naar zelfstandigheid staat centraal.

De voordelen van het gebruik van een laptop in de klas zijn legio. Leerlingen leren correct en kritisch het internet gebruiken. Ze leren omgaan met de stroom informatie die wij tegenwoordig binnenkrijgen via (sociale) media.

Lesinhoud kan bijvoorbeeld aan de hand van een video thuis bekeken worden, zodat er in de klas meer tijd is voor praktijk en oefeningen. Dit principe is gekend als ‘the flipped classroom’. De leerling heeft zo de mogelijkheid om in de les aan opdrachten te werken en de coach in te schakelen bij moeilijkheden.

Leerlingen kunnen thuis verder samenwerken met medeleerlingen via het online platform. Ze kunnen steeds alle lesmateriaal consulteren en op hun eigen tempo herhalen of oefenen. Leerlingen die thuis geen of een slechte internetverbinding hebben, kunnen met hun laptop terecht in het Open Leercentrum (OLC) op de eerste verdieping van de A-blok. De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Deze laptop is een professioneel toestel.

De draagkracht van het project is onlosmakelijk verbonden met een gedragen schoolvisie en ondersteuning door het beleidsteam van de school. Er wordt tijd en ruimte gemaakt en middelen ingezet om het welslagen van het project te garanderen. De kernteams zijn zelfregulerend, dragen een grote verantwoordelijkheid en voelen zich erg betrokken.

Tips & tricks

Opstart en implementatie van dergelijk project impliceert een hoge bereidheid van het lerarenkorps inzake professionalisering op het vlak van ICT, vakdidactiek, co-teaching, klasmanagement, projectmatig werken, enz… Interne en externe nascholingen en collegiale visitatie zijn belangrijke pijlers binnen het professionaliseringsbeleid van de school. De leraar wordt coach en werkt intensief samen met collega’s vanuit een onvoorwaardelijk geloof in de leer- en groeicapaciteit van elke leerling. Er is nood aan mensen, middelen, infrastructuur.

Materiaal

Infrastructuur: de flexklas is – naar analogie met het basisonderwijs – verdeeld in ‘eilanden’. Deze hebben elk hun eigen functionele betekenis in de ondersteuning van het hele leerproces.

Laptop: De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Om die reden staan we leerlingen niet toe een laptop van thuis te gebruiken.

Lesmateriaal: wordt eigenhandig ontwikkeld en gedigitaliseerd, er wordt frequent gebruik gemaakt van digitale leerplatformen zoals Wezooz, Khan Academy, enz...

Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren