COMAAN

Het initiatief

COMAAN zet laptops in om taalverwerving van anderstalige nieuwkomers en meertalige leerlingen te stimuleren en taalachterstand te compenseren, zowel in OKAN als in regulier SO. Meertalige leerlingen worden soms verhinderd om tot vakinhoud te komen omwille van talige drempels. Net als bij leerlingen met lees- en schrijfmoeilijkheden, kan het gebruik van voorleessoftware hen ondersteuning bieden. COMAAN wil hiermee leereffecten en mogelijkheden tot binnenklasdifferentiatie vergroten en de digitale kloof dichten.

De vernieuwing

Net als voor leerlingen met een beperking, kan het werken met een laptop bekeken worden als redelijke aanpassing voor leerlingen met een structurele taalachterstand. De laptop neemt belemmeringen voor de leerling met taalachterstand weg en zorgt ervoor dat de leerling de lessen kan volgen, tot de vakinhouden kan komen en zich optimaal kan ontwikkelen. Zo sluit dit project ook aan bij het principe van Universal Design for Learning (UDL): de leerstof aanbieden op een manier die toegankelijk is voor een diverse leerlingenpopulatie door te variëren in bijvoorbeeld materialen en methoden.

Een andere vernieuwing zit in het dichten van de digitale kloof. Digitale geletterdheid is meer dan ooit essentieel om te overleven. Door de laptops voor elke leerling gratis en permanent aan te bieden en de ICT-doelen functioneel te maken en te koppelen aan de talige doelen omzeilen we deze hindernissen.

Waarom en hoe?

In sommige scholen is de draagkracht van teams wat talige diversiteit betreft overschreden. Het inzetten van ICT is een vernieuwende oplossing. Als we ook kunnen aantonen onder welke randvoorwaarden dit het meest effect heeft op een betere taalverwerving en schoolprestaties (op basis van effectmeting) kan dit net als laptop en voorleessoftware voor leerlingen met ernstige lees-en schrijfstoornissen of een rolstoel voor leerlingen met een fysieke beperking, het ondersteuningsmiddel worden voor leerlingen met een ernstige taalachterstan

Resultaten

Op leerlingniveau beoogt COMAAN leerwinst. Door de laptop in te zetten bij het didactisch taalverwervingsproces creëren we extra taalleerkansen en ondersteuningsmogelijkheden op maat. Dit komt de taalverwerving van de leerling alleen maar ten goede. Daarnaast mikken we ook op groei van de ICT-vaardigheden van de leerling. COMAAN willen ook de kloof tussen heel wat OKAN’ers en de maatschappelijke en schoolse verwachting op vlak van digitale geletterdheid dichten. Ten derde willen we met dit project de betrokkenheid, motivatie en welbevinden van de leerlingen verhogen. Op lange termijn beogen we succesvolle loopbaantrajecten waarbij leerlingen de talige drempels dankzij het gebruik van laptop makkelijker kunnen overbruggen en hierbij niet gehinderd worden om tot de effectieve vakinhouden te komen.

Op leraarniveau willen we met dit project werken aan draagkrachtverhoging. Het werken met laptops biedt heel wat differentiatiemogelijkheden. Voor de leraar zal het werken met laptop een ondersteuning betekenen bij het bieden van maatwerk in een zeer diverse klasgroep. Daarnaast is het binnenbrengen van de laptops een hefboom om te reflecteren over de ontwikkelingsdoelen en de didactische processen en deze waar nodig hernieuwd vorm te geven. Er is ook impact op competentieontwikkeling van de leerkrachten.

Op schoolniveau betekent dit project een versterking van het zorgbeleid. Zowel binnen OKAN als in het regulier onderwijs kan dit project een stevige vooruitgang beteken in de begeleiding van leerlingen met ernstige taalachterstand. Het werken met laptops is een sterke aanvulling op taalgericht vakonderwijs en een goed uitgebouwde brede basiszorg. Het biedt realiseerbare compenserende mogelijkheden voor deze doelgroep met erg specifieke onderwijsnoden. Door dit project tot een draaiboek te verwerken, wordt het makkelijk transfereerbaar naar andere onderwijscontexten. We willen daarom ook inzetten op een snelle verspreiding via andere OKAN-scholen.

Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren