Action4Rights - aanwakkeren van positief engagement in de samenleving

Een eerste video toont enkele leerlingen die hun probleemstelling uitleggen. Deze video werd geüpload en bekeken door Braziliaanse jongeren, die vervolgens feedback zullen formuleren.
De andere video werd gemaakt door de Braziliaanse groep, die een gelijkaardig probleem in de kijker zetten.
Het initiatief

Het project Action4Rights wil jongeren ondersteunen om zelf rechtenschendingen uit hun omgeving te identificeren en sociale acties op te zetten om deze aan te pakken. Vertrekkende van de idee dat de jongeren zelf de capaciteiten hebben om een actieve rol te spelen in de samenleving, zet dit project specifiek in op empowerment en participatie van jongeren. Jongeren uit België volgen een parallel traject met jongeren elders in de wereld en inspireren elkaar om acties te ondernemen.

De vernieuwing

Het jongerenpubliek van onze school bestaat hoofdzakelijk uit allochtone leerlingen (eerste en verdere generatie) die niet altijd dezelfde kansen geboden worden in de maatschappij. Hierdoor voelen onze leerlingen zich vaak niet echt gehoord en hebben ze al te vaak de idee 'we kunnen er toch niets aan veranderen'. Dit project laat ons toe net het tegenovergestelde te bewijzen. Mits de juiste begeleiding, maar met heel veel inzet van de jongeren zelf, zullen ze inzien dat ze werkelijk een verschil kunnen maken en dat soortgelijke problemen zich ook elders voordoen bij andere leeftijdsgenoten, hier en elders in de wereld. Alle acties en vormingen zullen hen doen groeien op vele terreinen: mondigheid, samenwerking, zelfvertrouwen, computervaardigheden, taalvaardigheden, enz. Door dit traject gaan we naar een hoger niveau van participatie waardoor de leerlingen meer ‘ownership’ zullen hebben.

Verder zullen de Belgische jongeren ook in contact worden gebracht met Braziliaanse jongeren die een parallel traject zullen afleggen. Over de probleemstelling en acties zullen de jongeren elkaar inspireren, en ervaringen uitwisselen via een online tool. Als stedelijke school beogen we zo mondig mogelijke en goed geïnformeerde wereldburgers van onze leerlingen te maken.

Waarom en hoe?

Alvorens jongeren tot de uitvoering van hun projectideeën kunnen komen, voorzien we verschillende begeleidende sessies. In een eerste sessie sensibiliseren we de jongeren rond hun rechten in het algemeen, met een focus op het principe van participatie. We geven ook mee hoe jongeren elders in de wereld opkomen voor hun rechten. We zetten de jongeren vervolgens aan het werk om vanuit het (kinder)rechtenkader problemen te identificeren in de klas-, school-, thuis-, of omgevingscontext. Hierna gaan de jongeren zelf aan de slag en werken ze een 'Action4Rights' uit die een oplossing biedt voor het probleem. Zowel bij het formuleren van het probleem en de oplossing, als bij het opstellen van de actie, nemen de Belgische jongeren filmpjes op waarin ze hun ideeën voorstellen aan de Braziliaanse jongeren, en omgekeerd. Zo leren ze van elkaars context en geven ze feedback over elkaars werk. Hiervoor gebruiken ze een 'online tool', die hen stapsgewijs aangeeft hoe ze hun project kunnen vormgeven,(www.action4rights.be). Deze voorbereidings- en planningsfase neemt een zekere periode in beslag, waarna wordt overgegaan tot de eigenlijke uitvoering van de 'Action4Rights'. Deze worden in een laatste fase gepresenteerd tijdens een evenement waarop we ook andere leerlingen en leerkrachten (en andere bredeschool actoren) uitnodigen.

Resultaten

Na twee sessies in september en oktober hebben de jongeren de probleemstelling geïdentificeerd en hebben ze feedback gegeven op de probleemstellingen in Brazilië. Bij het opnemen van de filmpjes waren de leerlingen eerst wat onwennig, maar bij het tweede filmpje lukte dit al beter. De Belgische leerlingen kozen 6 (kinderrechten)thema's uit waarrond ze willen werken: non-discriminatie - Familie - Privacy - Cultuur & Ontspanning - Gezonde leefomgeving - Veiligheid en bescherming.

Materiaal

We gebruiken de Start-Up kit van KIYO: https://www.kiyo-ngo.be/nl/node/153
Om de sociale acties vorm te geven, gebruiken de jongeren een online tool: www.action4rights.be

Externe bronnen / partners
Doelgroep(en):
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren