1B wordt 1 Kadee “Knap Anders Denken”

1B- leerlingen aan het woord tijdens de opening van het nieuwe lokaal, de Kadee klas.
Het initiatief

1 Kadee (KD) wordt een positieve leeromgeving waarin leerlingen gestimuleerd en uitgedaagd worden. Kadee staat voor Knap Anders Denken. Een "kadee" is een durver en doener! Dit vroegere 1B zal vanaf 18-19 onderwijs op maat krijgen. In een nieuwe, uitdagende leeromgeving worden de leerlingen door innoverende werkvormen individueel begeleid. Het lokaal is aangepast voor een veilig leef- en leerklimaat. In 1KD wordt ruim ingezet op het eigenaarschap van het leerproces van elke leerling.

De vernieuwing

De school streeft ernaar om een onderwijspraktijk uit te bouwen waarin de leerling centraal staat, maar voerde in het verleden bepaalde werkvormen niet structureel in. Zo ontstond co-teaching en het gebruik van de pro-actieve cirkel eerder spontaan door losstaande initiatieven.

PAV behandelde wiskunde, geschiedenis, Nederlands, natuurwetenschappen en aardrijkskunde via geïntegreerde projecten met werkvormen als onderwijsleergesprek en begeleid zelfstandig leren. Nu zullen leerkrachten verschillende routes op maat voorzien. Leerlingen zullen extra hulp en ondersteunend materialen krijgen, er zullen verschillende soorten taken zijn, … Alleen al door de nieuwe leeromgeving wordt lesgeven fundamenteel anders.

Eigenaarschap is belangrijk binnen het project en dit om de motivatie en het welbevinden te laten stijgen. De directie zal leren loslaten naar haar leerkrachten en de leerkrachten naar hun leerlingen toe.

Waarom en hoe?

De huidige manier van werken in een 1B-klas is niet meer optimaal. Leerkrachten voelen de noodzaak om actief in te zetten op binnenklasdifferentiatie en co-teaching. De ‘klassieke’ manier van lesgeven komt in conflict met de sterk veranderde noden en verwachtingen van de leerlingen. Ook de samenstelling van de klas is de laatste jaren grondig gewijzigd. De PAV-leerkrachten zijn zich bewust van de grote heterogeniteit en de grote rugzak die veel van hun leerlingen hebben.

Elke leerling vraagt dus een specifieke aanpak. Door in te spelen op de leefwereld en interesses van de leerlingen proberen we de leermotivatie te verhogen. Leerlingen verschillen ook in leerniveau en/of -status.

Er zijn leerlingen die niet meer gemotiveerd zijn en geen uitdaging meer vinden in de huidige manier van lesgeven. In de huidige 1B-klassen zijn er ook vaak gedragsproblemen. De leerkrachten ervaren momenteel een grote workload, maar merken dat hun inspanningen momenteel té weinig resultaten opleveren.

Via 1KD wil de school ook een antwoord bieden op de vraag van ouders om meer in te zetten op de noden en verwachtingen van hun kinderen.

Door verschillende hedendaagse pedagogische en didactische methodes willen we dit doen bijvoorbeeld via de proactieve cirkel met het doel om verbondenheid te creëren, basisrespect binnen communicatie te (her)installeren en een formele plek in te richten waar gevoelens een plaats kunnen krijgen.

Resultaten

- Leerling
* eigenaarschap van de leerling versterken;
* zelfredzaamheid leerlingen versterken;
* leerlingen begeleiden en motiveren om de juiste studiekeuze te maken;
* klassfeer en schoolcultuur positief houden;
* veilig leerklimaat creëren waarin aandacht is voor verbondenheid;
* krachtige en uitdagende leeromgeving formuleren;
* taalvaardigheid vergroten, inzonderheid taalachterstand aanpakken;
* kwetsbare leerlingen ook kansen bieden;
* 'zachte' overgang naar secundair onderwijs;
* ouders meer betrekken bij de schoolloopbaan van hun kinderen;
* delibereren op het einde van de graad adhv het individueel traject van de leerling.

- Leerkracht
* motivatie en welbevinden vergroten;
* nieuwe uitdaging bieden;
* didactisch aanbod uitbreiden via professionalisering met focus op leerbegeleiding;
* betrokkenheid en eigenaarschap van de leerkracht verhogen door het zelf organiseren van oudercontacten, het in handen nemen van de leer- en zorgbegeleiding, ...

- School: 1KD
* draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. De school kan het verschil maken;
* versterkt het profiel van de school;
* zorgt voor innovatie;
* maakt de school aantrekkelijk voor leerlingen en leerkrachten.

Tips & tricks

Durf te kiezen voor verandering.

Sta open voor feedback. Leerkrachten en directie werken sterk samen bij de uitbouw van een dergelijk project. Ga in gesprek met leerlingen, adviseurs, …. Laat je inspireren door andere innoverende scholen.

Materiaal

- Het meubilair in het klaslokaal: een magneetbord, opbergboxen, kasten, tafels met verschillende hoogtes, zetels voor de zithoek, verstelbare stoelen & kussens voor de zithoek. Dit werd aangekocht bij Ikea, ….

- Didactisch materiaal voor de leerlingen, pedagogische hulpmiddelen: spelmateriaal, wereldkaarten & rekentoestellen.

Externe bronnen / partners
Type locatie:

Comments

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren